This page contains a Flash digital edition of a book.
gen komen waar de auto’s achter elkaar hangen en automatische systemen de besturing overnemen. De bestuurder kan dan andere dingen doen.” Rudolf: “Een dutje, een krantje lezen of, als je ramen donker zijn, een potje vrijen. Dat kan allemaal.” Toevallig heeft Google onlangs proeven gedaan met auto’s die niet door een mens, maar door een sys- teem kunnen worden bestuurd.


A10 stapelen Voor de ringweg A10, rondom Amster- dam, hebben de broers ook een stu- die gemaakt. Zij adviseren om boven de bestaande snelweg nog een ver- dieping aan te leggen. “Het doorgaan- de verkeer dat helemaal niet in Amster- dam wil zijn, is nu wel gedwongen om deze weg te nemen. Doordat die ring- weg ook voor het verkeer is dat in Am- sterdam moet zijn, wordt hij overbelast”, legt Robbert uit. “Je kunt de weg nau- welijks meer uitbreiden want er is aan alle kanten gebouwd. De enige werkelij- ke goede oplossing is er een verdieping bovenop bouwen en daar het doorgaan- de verkeer over leiden. De onderste laag wordt voor het verkeer dat in Amster- dam moet zijn.” Een extra voordeel zou volgens Robbert kunnen ontstaan door de bovenste laag te overkappen en zo de omgeving te beschermen tegen her- rie en vuiligheid. “Dat hoeft niet duur te zijn, dat kan gewoon met voorgespan- nen beton. Als je dan in de tussenbaan windschoepen plaatst, kunnen die ook nog eens voor elektriciteit zorgen.”


Voor de wegenbouw voorspelt Robbert dat de mens minder uitvoerend werk zal doen. “Er zullen machines worden uit- gevonden die zonder al te veel men- selijke betrokkenheid tunnels en we- gen gaan bouwen. Compleet. Het werk wordt uiteindelijk zo gecomprimeerd dat er een machine is die aan de voorkant het weiland ingaat en aan de achterkant een snelweg achterlaat.”


Niet in het midden Maar lang niet alles wat de broers voor- spellen, wordt opgepikt. Zo voorspelden de heren Das al dertig jaar geleden dat de autobestuurder in de toekomst in het midden zou komen te zitten. Het is tot op heden niet gebeurd. Rudolf: “Daar erger ik me aan. Waarom doen we dat


14 Nr.4 - 2014 OTAR


Linksboven: De gebroeders Das voorspelden decennia geleden al compacte auto’s. Rechtsboven: Heuvelwoningen kunnen volgens de broers veel ruimte besparen. Onder: Snelwegen worden dub- bellaags.


in godsnaam nog steeds niet? Je maakt dan veel ruimtewinst. Als je de twee passagiers daarachter met hun voe- ten en hun knieën naast die eerste stoel zet, want die hebben vaak helemaal niet zoveel beenruimte nodig, dan kun je er daarachter nog twee zetten die een beetje met de voeten naar elkaar toe zitten. Dan kun je zo vijf mensen mee- nemen binnen drie meter lengte. En je hoeft geen andere auto’s te produceren voor landen waar ze links rijden. Maar het grootste voordeel is dat het uitzicht van de bestuurder niet wordt gehinderd door de passagier. Minder ongelukken dus.”


Logisch nadenken Volgens broer Robbert zijn de voor- spellingen vooral een kwestie van lo- gisch nadenken. “Wij zijn geen fantas- ten, maar hebben in onze boeken altijd de reden erbij gezet. Ik vind het bijvoor- beeld logisch dat auto’s gekoppeld wor- den en zonder hulp van de mens op snelwegen zal gaan rijden. Dat zal ik niet meer beleven, want ik ben nu 85 en ik denk dat die periode ver na mijn dood zal zijn. Maar het komt er wel, daar zijn mijn broer en ik van overtuigd. De ont- wikkeling is onstuitbaar, tenzij er iets anders gebeurd wat wij niet voorzien. Dan denk ik aan een ontploffing van de mensheid op de aarde. Een nucle- air conflict. Dan zijn alle mooie dromen in een klap van de aardbodem wegge- vaagd. Dan beginnen we weer zoals al- les een paar honderd jaar geleden was.”


Eindexamenfase Direct bang dat zoiets gebeurd is hij niet. Wel maken allebei de gebroeders Das zich bijzonder druk over onrecht en de manier waarop met de aarde wordt omgesprongen. Volgens Rudolf is de mensheid in een eindexamenfase be- land. “Een of twee generaties na mij. Die generaties moeten het goed laten aflo- pen. We moeten ons realiseren dat de mensheid ook alles kan verpesten wat zij tot nu toe gedaan heeft hier op aar- de. Als we het hele klimaat volkomen te- niet doen, dan gaat het mis met ons. De luchtvervuiling in China is al zo erg, dat driekwart van de Chinezen veel te veel gif inademt. Het besef dat we niet op de goede weg zitten, is er onvoldoende. Daar moet ernstig voor worden gewaar- schuwd, vind ik.”


Depressiefabriek


Ook Robbert is somber gesteld als het over de toekomst van de aarde gaat. Een van de grootste boosdoeners voor de verandering van het klimaat is vol- gens hem de luchtvaart. Hij stelt dat het klimaat tussen Zuid-Frankrijk, waar hij woont, en Nederland niet zoveel meer scheelt. “In Nederland wordt het wat warmer en hier wat kouder. We heb- ben hier de ene depressie na de an- dere. Weet je hoe dat komt? Door het luchtverkeer. De luchtvaart is de snelst groeiende verkeerstak op de aarde en verreweg de grootste luchtvervuiler. De hoeveelheid brandstof die verstookt wordt voor een vliegtuig dat heen en


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64