This page contains a Flash digital edition of a book.
overstromingsrisico berekend


Kerncentrale Borssele


Is de kerncentrale van Borssele bestand tegen extreem natuurgeweld? Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van het kernongeval in Fukushima in maart 2011. Elektriciteits-Productiemaat- schappij Zuid-Nederland (EPZ), de beheerder van de centrale, heeft daarom uitgebreid onderzoek uitgevoerd om deze vraag te kunnen beantwoorden. Zo heeft EPZ de living Probabilistic Safety As- sessment (living-PSA) geactualiseerd waarin alle relevante veiligheidsaspecten voor de centrale gecombineerd zijn.


E


én van deze veiligheidsaspecten is een dijkdoorbraak en een daarop volgende overstroming; de kerncentrale van Borssele ligt immers vlak achter een zeedijk langs


de Westerschelde. Overstromingen kunnen hoge waterstan- den en stroomsnelheden veroorzaken, die kunnen leiden tot schade aan de centrale, maar ook tot milieuschade. Om in- vulling te geven aan haar verantwoordelijkheid heeft EPZ ad- viesbureau Horvat & Partners gevraagd om een kwantitatieve analyse uit te voeren naar de kans op een overstroming en de gevolgen daarvan voor de centrale.


Beperkte gevolgen


In het onderzoek heeft Horvat & Partners de verschillende overstromingsscenario’s in kaart gebracht. Vervolgens is de kans van optreden van deze scenario’s bepaald en zijn voor het maatgevende scenario de gevolgen van overstroming in beeld gebracht. Deze gevolgen bleken zelfs bij extreme wa- terstanden beperkt te zijn en minder dan tot nu toe aange- nomen. Zo blijft in geval van dijkdoorbraak de maximale wa- terstand relatief laag, namelijk meer dan 2 meter onder het zogeheten Nucleaire Ontwerp Peil en zelfs 5 meter onder kri- tieke onderdelen als luchtinlaten. Daarnaast vormt de ont- grondingskuil die zal ontstaan door het binnenstromende Noordzeewater geen gevaar voor de stabiliteit van de cen- trale. De resultaten van de analyse door Horvat & Partners zijn opgenomen in de living-PSA van de centrale.


Universeel toepasbaar Volgens dezelfde methodiek als toegepast bij Borssele, on- derzoekt Horvat & Partners momenteel het overstromingsri- sico van de hoge fl ux reactor te Petten. Het nut van een der- gelijk onderzoek beperkt zich echter niet tot kerncentrales en -reactoren. Bij overstromingen in New Orleans en Duitsland bleek al dat een overstroming van industriële installaties ern- stige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kan hebben. In het kader van maatschappelijk verantwoord on- dernemen heeft een onderzoek naar het overstromingsrisico dus zeker meerwaarde voor de bedrijven die deze installaties beheren. Dit soort onderzoek kan verder ook nuttig zijn vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Enerzijds omdat bedrijfsuitval door overstroming geld kost, anderzijds omdat de methodiek informatie biedt voor een economische afweging tussen risico en maatregelkosten.Ten slotte kan ook vitale maatschappelij- ke infrastructuur onderwerp van onderzoek zijn; denk bijvoor- beeld aan ziekenhuizen.


Kortom, met deze onderzoeksmethodiek heeft Horvat & Part- ners een universeel toepasbare tool in handen die inzicht biedt in de kans op een overstroming en de gevolgen daarvan en die informatie biedt voor besluitvorming over nut en nood- zaak van maatregelen.


Meer informatie: www.horvat.nl Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64