This page contains a Flash digital edition of a book.
werkingsverband ooit tussen container- rederijen voorziet een belangrijke plaats voor Antwerpen. De bereikbaarheid van Antwerpen voor de steeds groter wor- dende zeeschepen moet daarom wel worden gewaarborgd. Regelmatige ver- dieping, en op bepaalde plaatsen vrijwel continu baggeren, is hierom noodzake- lijk. Deze activiteiten vormen echter een serieuze bedreiging voor het duurzaam voortbestaan van het estuarium.


Veiligheid


Maar vooral veiligheid is een belang- rijk issue in de toekomstplannen van de Westerschelde. De Schelde nabij Ant- werpen, de Zeeschelde en de aanslui- tende regio in Vlaanderen hebben mo- menteel een overschrijdingsfrequentie van 1:70 à 1: 40. Ten opzichte 1:4000 van het aangrenzende gebied van de Westerschelde in Nederland is deze 1:70 à 1: 40 beslist onvoldoende vol- gens West-Europese begrippen. Ant- werpen en Vlaanderen hebben een hoge bevolkingsdichtheid met grote econo- mische belangen. Een beweegbare en open stormvloedkering met een over- schrijdingsfrequentie van 1:100.000 tot


wel 1:1.000.000 is dan ook actueel.


Afsluiting In mijn visie zou de Westerschelde bij stormvloeden bij NNW-wind op de Noordzee moeten worden afgeslo- ten door een beweegbare kering in de mond van de Westerschelde. Deze af- sluiting, à la de Maeslantkering, treedt in werking bij het grenspeil. Het grens- peil heeft een overschrijdings-frequentie van één keer per twee jaar. Een storm bij NNW-wind treedt nooit op over de volle breedte van de Noordzee. Er zijn voorlopig twee tracés gekozen voor dit ontwerpidee, te weten: a. Oostelijk van de lijn Vlissingen – Breskens.


b. Ossenisse – Hoedekenskerke. Een voorlopige keuze is gemaakt voor de optie a.


Twee keer per jaar Een dergelijke kering moet één keer per twee jaar worden gesloten gedurende een periode van 12 tot 18 uur (of korter) gedurende de storm. Zeeschepen zullen dan bij superstormen gedurende 12 tot 18 uur niet binnen kunnen komen. Ze


moeten afmeren bij de containerhaven, die gepland is aan de zeezijde (zuid) van de kering; de Scheldepoort.


Grote zeesluizen behoeven, voor deze 12 tot 18 uur tijdens het grenspeil, niet gebouwd te worden. Het is wellicht wel nodig en nuttig een containerhaven te bouwen bij de Scheldepoort zuidelijk aan de zeezijde van genoemde kering. Hier moeten ook de zeer grote contai- ner-zeeschepen kunnen afmeren, die de haven van Antwerpen niet kunnen bereiken. Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Vlissingen-Oost en het kanaal Antwer- pen-Parijs in aanleg zullen voor de Wes- terschelde ook een potentiële bijdrage aan de vervoerscapaciteit leveren.


58 Nr.4 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64