This page contains a Flash digital edition of a book.
zen, wat in eerste instantie een politieke afspraak was tussen de minister van Vlaanderen en die van Nederland over scope, geld en proces. “Vervolgens richten we gezamenlijk een projectorga- nisatie in. Er zijn heldere afspraken ge- maakt over de financiële verantwoorde- lijkheid. Soms veranderen er dingen, en dan moet er weer worden overlegd tus- sen de ministers. Dan moet er gescha- keld worden tussen het politieke niveau en het ambtelijke niveau.” Maar er wordt ook samengewerkt met landen die wat verder weg liggen. Voor DBFM-contrac- ten, bijvoorbeeld met Engeland of met Amerika op het terrein van water en met China op het terrein van mobiliteit, wa- ter en vaarwegen. Dit kan er volgens Riedstra ook weer toe leiden dat inge- nieursbureaus internationaal gaan sa- menwerken. “Dus dan is het schakelen tussen diplomatie, contracten en exper- tise-uitwisseling. Soms is het politiek, soms is het ambtenarij, soms is het het bedrijfsleven. Het leukste is om de ken- nisuitwisseling maximaal te benutten.”


Keuzes maken Jurgen Nieuwenhuijsen, student aan de


‘IK GA NIET ALS EEN KIP ZONDER KOP RISICO’S NEMEN’


TU Delft, is benieuwd hoe keuzes ge- maakt worden voor innovaties in rela- tie tot budgeten. “Want”, zo stelt hij te- recht, “infrastructuur wordt aangelegd voor 30-35 jaar, maar momenteel zijn er een hoop ontwikkelingen op het gebied van V2V communicatie, sensoren, traf- fic management, et cetera. Deze inno- vaties vinden zowel in-car als road side plaats. Verder zijn ze soms nog niet he- lemaal bewezen, maar zitten er wel gro- te potenties in.” Riedstra erkent meteen dat dit lastige afwegingen zijn. “Soms is in contracten te weinig op functionali- teit gelet, maar stond de techniek voor- op. Daardoor heeft led-verlichting mis- schien minder kans gekregen. Enerzijds wil je zaken gewoon besteld en geleverd hebben, want het licht moet gewoon aan. Aan de andere kant wil je de mo- gelijkheid tot vernieuwing en verande- ring. Dat is schakelen. Ik heb niet één- op-één-oplossingen, maar ik zie wel, binnen Rijkswaterstaat, maar ook bin- nen ProRail, hoe we proberen innova- ties mogelijk te maken.”


Slimme auto op domme weg? Nieuwenhuijsen: “Omdat het zo’n moei- lijk schaakspel is, zou er ook een besluit kunnen komen om de innovatie in intel- ligente auto’s te stimuleren en de infra- structuur wat dommer te houden. Dus meer op in-car technologie dan rondom de weg.” Volgens Riedstra speelt die


vraag zich inderdaad in hetzelfde spec- trum af. “Op sommige punten kan be- trouwbare in-cartechnologie wegkant- technologie overbodig maken. Drips boven de weg worden in de toekomst waarschijnlijk drips op je voorruit.” Ook trainee Delbressine is getriggerd door de toekomst van de auto. Hij stelt dat veel mensen nieuwe technologie als zelfrijdende auto’s en elektrische of wa- terstofauto’s als de oplossingen zien voor het fileprobleem en vervuiling en geluidshinder op de Nederlandse we- gen. “Uitbreidingen van het wegennet zijn op den duur overbodig volgens hen. Zelf voorzie ik dat de drempel om een auto te gebruiken kleiner wordt, waar- door er juist meer mensen met de auto gaan en uitbreidingen juist broodnodig worden.” Volgens Riedstra is dat afhan- kelijk van verschillende ontwikkelingen. Zo zet de verstedelijking nog door en zijn er gebieden waar de bevolkings- groei afneemt. “Je ziet een aantal ont- wikkelingen en je ziet een aantal wens- beelden, daarin moet je je weg kiezen. Sommige dingen verwachten we en sommige dingen weten we hard. Het zal een zoekproces worden naar de juiste vervoerskeuzes.”


RWS-trainee Marga van der Hurk wil graag weten hoe de jonge medewer- kers van de oudere kunnen leren. Ried- stra stelt dat kennis iets is dat twee kan-


36 Nr.4 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64