This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN VIB


De voordeur tot infra 20 mei 1894 Op deze datum - nu 120 jaar geleden - werd de ‘Vereniging van Opzich- ters van den Rijkswaterstaat’ opgericht en erkend bij Koninklijk Besluit van 8 februari 1895. Deze opzichters waren toen veelal hoofd van dienst- kringen, geografi sch afgebakende regio’s, waarmee ons land bedekt was. Een van de doelstellingen van de vereniging was het ‘vermeerderen van technische kennis van haar leden’. In 1915 werd besloten tot de uitgifte van een eigen maandblad, waarvan in maart 1916 het eerste nummer ver- scheen. De verkorte naam van het blad was toen O.V.O.R. (Orgaan Ver- eniging Opzichters Rijkswaterstaat). Na de titelwijziging van de hoofden van dienstkringen op 1 oktober 1917 werd de naam gewijzigd in O.T.A.R. (Orgaan Technische Ambtenaren Rijkswaterstaat). Ook al werd later de naam van de vereniging gewijzigd in VWAR, de naam OTAR is tot op he- den nooit veranderd en is een begrip geworden. Het blad groeide uit tot een volwaardig technisch tijdschrift. Lezers en auteurs treffen we aan bij Rijkswaterstaat, provinciale diensten, waterschappen, gemeenten, inge- nieursbureaus, aannemingsbedrijven, installateurs en toeleveranciers en in het onderwijs. Ondanks alle organisatieveranderingen bij Rijkswater- staat bleven de dienstkringen ruim 120 jaar gehandhaafd tot medio 2005, toen daarvoor in de plaats wegen- en waterdistricten kwamen.


20 mei 2014


Op deze dag bestaat de vereniging 120 jaar. De naam is medio 2011 ge- wijzigd in Vereniging van Infrabeheerders (VIB) en doet recht aan de verbrede doelgroep waarop ook OTAR zich richt. Naar verwachting ver- schijnt eind dit jaar een, door ondergetekende geschreven, boek over de geschiedenis van de dienstkringen, aangevuld met de wegen- en water- districten tot 1 april 2013. Het verleden is dan vastgelegd en dan kunnen we ons richten op de toekomst, net als dit nummer van OTAR. Dit jaar be- leeft OTAR haar 95e jaargang. Het is een platform voor kennisoverdracht op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. OTAR is fris, modern en volgt de ontwikkelingen binnen de infrastructuur op de voet. Bijvoorbeeld de veranderingen bij Rijkswaterstaat en andere overheden, de samenwer- king tussen partijen en hoe de markt daarop inspeelt.


20 mei 2039


In dit jaar wordt de 120e jaargang van OTAR uitgegeven. Het vakblad is nog steeds een begrip in Nederland. Een (digitaal) platform als OTAR en een vereniging als de VIB voor de infrabeheerders zijn ook in 2039 nodig en hebben hun meerwaarde bewezen. De lezer heeft in de voorbije jaren mee kunnen beleven hoe de fantasievolle oplossingen voor Nederlandse problemen van infrastructurele aard van de in dit jubileumnummer geïn- terviewde Robert en Rudolf Das zijn gerealiseerd. OTAR is nog steeds de voordeur om binnen te treden tot de kennis van nieuwe ontwikkelingen op het brede gebied van de openbare infrastructuur. Het is nog beter dan voorheen en dat wordt herkend door de lezer van dit moderne vakblad.


Henk van de Laak, lid Redactie Advies Commissie OTAR 38 Nr.4 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64