This page contains a Flash digital edition of a book.
bestand, scholing, controle, certifice- ring en het in acht nemen van andere belangen zoals biodiversiteitsbehoud en het bosgebruik door lokale gemeen- schappen. Ondanks de goede resulta- ten vraagt het nog een flinke inspanning om de uiteindelijke stap naar 100 pro- cent duurzaam hout te maken.” Door het secretariaat van de Green Deal is een knelpuntenanalyse uitgevoerd die inzichtelijk maakt waar actie nodig is en wie waar aan zet is.


Lasten


Er leeft in de markt een grote wens om het certificeren van de handelsketen voor duurzaam hout eenvoudiger in te richten. Bert Kattenbroek van de Ne- derlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie en secretaris ad in- terim van de Green Deal in 2013 zegt: “De huidige certificeringssystematiek leidt tot extra administratieve lasten en transport, dubbele voorraden, het slecht kunnen mengen van verschillende duur- zaamheidskeurmerken in één product en onnodige zaagverliezen. Dit leidt tot frustratie en meerkosten in de hout- keten. In sommige gevallen vormt dit voor bedrijven zelfs aanleiding om over te stappen op hout zonder duurzaam- heidskeurmerk of wordt er uitgeweken naar andere materialen.” Aangezien dit niet in het belang is van het bevorderen van duurzaam bosbeheer wereldwijd, onderzoeken de aangesloten partijen bij de Green Deal de mogelijkheden om de handelsketen voor duurzaam hout in Nederland eenvoudiger in te richten.


Gebruik goede bestekteksten Uit de knelpuntenanalyse blijkt ook dat er op het gebied van kennisoverdracht tussen vraag en aanbod verbeterin- gen mogelijk zijn, zoals het specifice- ren van de vraag naar duurzaam hout in het bestek, de communicatie van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer en de uiteindelijke interpretatie en toe- passing door de opdrachtnemer. “Een te specifieke vraag geeft belemmerin- gen bij de uitvoerende partij en kan tot prijsverhogingen leiden of misvattingen geven over beschikbaarheid. In bestek- teksten wordt nog vaak specifiek om één keurmerk en houtsoort gevraagd”, aldus Kattenbroek. “Dat werkt beper- kend. Door in plaats daarvan te verwij- zen naar de overheidscriteria voor duur- zaam hout en prestatie-eisen aan het hout te stellen verruim je de mogelijk- heden. Opdrachtgevers kunnen hier een belangrijke rol spelen.” Overheidsop- drachtgevers mogen zelfs in het kader van het aanbestedingsrecht niet om één keurmerk vragen.


Acht procent Het meeste tropisch regenwoud in de wereld verdwijnt door omzetting in ak- kerbouw (20 procent, soja, palmolie), veeteelt (40 procent) en kleine boeren die een bestaan proberen op te bou- wen (30 procent). Commerciële houtkap neemt 8 procent voor zijn rekening, zo gaf directeur Paul van den Heuvel van de Koninklijke Vereniging Van Neder- landse Houtondernemingen tijdens het Green Deal symposium aan. De doel-


De Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ wil met kennisover- dracht bijdragen aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout.


EEN EERLIJK PRODUCT ALS DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT VRAAGT EEN EERLIJK PRIJS


stelling van Koninklijke VVNH is in 2015 85 procent van het in Nederland geïm- porteerde hout uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. De doelstelling is al bereikt, zo blijkt uit de monitoring over 2013. Maar zolang de 100 procent nog niet bereikt is, blijft de organisatie zich inzetten om de vraag naar duur- zaam geproduceerd hout te stimuleren.


Kostprijs Tijdens het recentelijk gehouden sym- posium in Almere werd tijdens een pa- neldiscussie met John Hoogendoorn van GWW Houtimport en Marco Wij- ma van Weekamp Deuren duidelijk dat de stap naar 100 procent duurzaam hout in Nederland snel binnen bereik komt als overheden en ondernemers hier de schouders onder zetten. Beide bedrijven bieden proactief duurzaam hout aan, ook als de klant daar niet om vraagt. De eventuele meerprijs van ge- certificeerd hout waar soms over ge- sproken wordt, ervaren zij niet als een probleem. Een duurzaam beheerd bos kost uiteindelijk 1-2 procent meer in de kostprijs van een kubieke meter hout. “Op de totale kosten van een bouwpro- ject is dit nihil”, aldus Marco Wijma.


Marktconform Volgens Sam Nketiah en Rudi van Kan- ten, programmadirecteuren van Tro- penbos International in respectievelijk Ghana en Suriname vraagt een eerlijk product als duurzaam geproduceerd hout een eerlijk prijs. Als hun landen zich inspannen om duurzaam bosbe- heer te realiseren, en niemand is bereid het duurzaam geproduceerde hout uit dat beheer tegen een marktconforme prijs aan te schaffen, valt de financiering onder duurzaam bosbeheer vandaan. “Zonder vraag naar duurzaam geprodu- ceerd hout, is het snel gedaan met de tropische bossen”, aldus Nketiah.


Meer informatie: www.bewustmethout.nl


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64