This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoogwaardige recycling Uitgangspunt van de 3D-weg is een ge- luidreductie van 10dB(A), 90 procent gebruik van gerecycled materiaal en asfaltproductie bij omgevingstempera- tuur. Hiervoor is het van belang dat as- falt kwalitatief hoogwaardig gerecycled kan worden. BAM ziet een verouderd wegdek niet als een versleten wegdek, maar als een verzameling grondstof- fen die precies ligt op de plek waar het nodig is. Om daar effectief gebruik van te kunnen maken, moet horizontaal wor- den gerecycled en zullen hoogwaardige mengsels moeten worden ontwikkeld met zeer hoge percentages PR (partië- le recycling). Dat betekent onder meer dat de geluidreductie die deze meng- sels opleveren state-of the-art moeten zijn. Duurzaamheid vraagt daarnaast om productie bij flink lagere tempera- turen. De ervaring met LEAB komt dan ook goed van pas. Voor de doorstro- ming van het verkeer tijdens de uitvoe- ring van de werkzaamheden is het van belang dat de productie bij voorkeur op locatie plaatsvindt. BAM denkt op afzienbare termijn te beschikken over alle technieken die nodig zijn om on-si- te, hoogwaardig, horizontaal en bij lage temperatuur te recyclen. De ontwikke- ling en uiteindelijk de acceptatie van


LEAB heeft zich voltrokken in een peri- ode van ruim tien jaar. In die tijd zijn cir- ca honderd werken met LEAB-mengsels uitgevoerd en is meer dan 200.000 ton LEAB geproduceerd. Typetests in het la- boratorium van BAM in Utrecht en prak- tijkproeven hebben aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaar- dig zijn aan die van traditioneel, heet be- reide asfaltmengsels.


Protocol


Om de kwaliteit van LEAB-mengsels te garanderen, is er een strikt protocol voor de productie en verwerking. LEAB kan op dit moment in Nederland in drie centrales worden geproduceerd: Am- sterdam, Den Haag en Bergen op Zoom. BAM heeft de intentie het aantal centra- les dat LEAB kan produceren gestaag uit te breiden. In deze drie centrales is een speciale unit geplaatst voor het schuimbitumenprocedé. De juiste wer- king van de schuimunit is een van de kri- tische factoren bij de productie. En voor een goede verwerking van LEAB is een speciaal walsregime van belang. BAM heeft een productinformatieblad samen- gesteld met productie- en verwerkings- voorschriften.


LEAB in deklagen


Een volgende stap in de ontwikkeling van duurzaam asfalt is de toepassing van LEAB in reguliere deklagen én in ZOAB: LEAB-PA+. In oktober 2010 heeft BAM dit mengsel voor het eerst toege-


Een volgende stap in de ontwikkeling van duurzaam asfalt is de toepas- sing van LEAB in reguliere deklagen én in ZOAB: LEAB-PA+.


‘EEN VEROUDERD WEGDEK IS GEEN VERSLETEN WEGDEK, MAAR EEN VERZAMELING GRONDSTOFFEN DIE PRECIES LIGT OP DE PLEK WAAR HET NODIG IS’


past op de N314 in Zutphen. Mede op basis van de positieve ervaringen is in samenwerking met het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat in april 2013 een tweede demonstratievak aan- gelegd op de A18 tussen Varsseveld en Doetinchem. Dit vak wordt gedurende vijf jaar gemonitord. Omdat de A18 een relatief rustige weg is en intensieve be- proeving hierdoor niet mogelijk is, wil BAM dit jaar een demonstratievak aan- leggen op een zwaarder belaste rijks- weg. RWS heeft toegezegd dat dit de- monstratievak kan worden gerealiseerd op de A4 ter hoogte van Burgerveen - Leiden. Door op deze wijze vaart te zet- ten achter het proces wil BAM op zo kort mogelijke termijn aantonen dat LE- AB-PA+ minimaal gelijkwaardig is aan reguliere ZOAB+ deklagen.


Verlenging levensduur


BAM heeft hoge verwachtingen van LE- AB-PA+. Uit een werkhypothese op ba- sis van de eerste metingen op de A18 met de Lifetime Optimalisation Tool (LOT), blijkt dat de levensduur van de LEAB-deklaag mogelijk langer is. De werkhypothese laat zien dat ZOAB en andere open deklagen gaan rafelen om- dat de mastiek door veroudering zijn fl exibiliteit verliest. De veroudering wordt versneld door blootstelling aan UV-licht en zuurstof, maar begint feitelijk al tij- dens het productieproces als het bitu- men wordt verwarmd. Doordat het bitu- men bij de productie van LEAB-PA+ een beduidend lagere temperatuur heeft, is er minder snelle veroudering. BAM ver- wacht dat hierdoor de verharding en erosie van het mastiek pas later zal op- treden en de levensduur van de deklaag volgens huidige inschattingen met een jaar zou kunnen worden verlengd.


Meer informatie:


www.bamwegen.nl www.bamle2ap.nl


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64