This page contains a Flash digital edition of a book.
inzicht te hebben in de kwantitatie- ve (onder andere de aantallen) en de kwalitatieve (locatie en conditie) ken- merken van het areaal. Uiteraard is dit ook voor de potentiële inschrij- vers van groot belang om te weten waar men de prijs op dient te base- ren. Om dit te kunnen bereiken, is ge- start met het opstellen van een inte- grale decompositie op basis van de NEN 2767-4, voor infra. De decompo- sitie bevat alle in het areaal aanwezige assets, zoals groen, asfalt, kunstwer- ken en riolering.


Deze toestand werd door middel van een uitgebreide nulmeting vastgelegd en gerapporteerd, waarbij diverse ge- specialiseerde bedrijven werden inge- schakeld. Deze inspectie is voor het gehele areaal uitgevoerd conform de NEN 2767-4 methodiek, waarbij ook de Visuele inspectie van CROW en restlevensduurmetingen (valgewicht- defl ectiemetingen) zijn meegenomen.


Contract


Het huidige onderhoudscontract was gebaseerd op het uitvoeren van on- derhoudsactiviteiten, waarbij een aan- zienlijke hoeveelheid tijd van de orga- nisatie van het Havenschap gevraagd werd. Op basis van de wensen van het Havenschap is als basis voor het nieuwe contract een contractvorm gekozen, waarbij onderscheid ge- maakt wordt tussen (werk)processen, en technische eisen. De werkzaamhe- den zijn daarbij opgedeeld in de cate- gorieën Taken, Services en (eenmali- ge) Activiteiten.


Gegevensverzameling, geplaatst on- der de Services, is een erg belang- rijk onderdeel van het contract aan- gezien het de basis voor de gewenste regierol vormt. Het contract werd geschreven met een transparante vraagspecificatie voor de eisen aan de processen en een vraagspecifi ca- tie voor de technische en functioneel gewenste eindsituatie.


Beheermanagement systeem Om de regierol optimaal te kunnen vervullen, is een gedegen Beheer- management-systeem onmisbaar. Dit systeem moet de mogelijkheid bieden


om de juiste managementinforma- tie te verzamelen, waardoor adequa- te sturing mogelijk is. Daarnaast zorgt het voor de nodige opbouw van ge- gevens met betrekking tot het areaal en de status ervan, waardoor histo- rie ontstaat. D.O.N. Bureau heeft hier- voor een verkennend onderzoek uit- gevoerd naar welk standaard systeem in de markt het beste zou aansluiten op de wijze waarop het Havenschap uitvoering wil geven aan het contract en de samenwerking met de nieuwe opdrachtnemer. Er zijn zeven pakket- ten uitgebreid doorgelicht en uiteinde- lijk zijn er twee pakketten die in aan- merking komen voor een vervolg.


Samenwerking en proactiviteit Het Havenschap heeft in de selec- tiefase en de EMVI-beoordeling van de inschrijvingen een sterke nadruk gelegd op de samenwerking met de nieuwe opdrachtnemer. De voor het Havenschap nieuwe contractvorm vraagt veel zelfstandigheid en een proactieve houding van de opdracht- nemer van het beheer. In het kader van asset management zullen werk- zaamheden uitgevoerd worden met daarbij een voortdurende focus op de driehoek Prestaties, Risico’s en Kos- ten. Voorstellen voor optimalisatie van deze drie thema’s zullen door de op- drachtnemer worden voorzien van di- verse afwegingen.


Meer informatie: www.donbureau.nl


Havenschap Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschap- pelijke regeling van de Provincie Noord-Brabant en Gemeente Moerdijk, die ruim 45 jaar geleden is opgericht voor de inrichting en het beheer van de haven en het industrieterrein in Moerdijk; een gebied van circa 2450 ha groot. De organisatie heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een regieorganisatie waar ontzorgen en verantwoor- den sleutelwoorden zijn.


Door G.R. Fernhout, Programmamanager Infra- structuur en Beheer, Havenschap Moerdijk


Het beheer van de openbare ruimte heeft zich door de jaren heen sterk ontwikkeld. Waar vroe- ger een eigen buitendienst met inhuur van ma- terieel en mankracht het areaal onderhield, werd dit in 2007 al integraal Europees aanbesteed. Hiervoor werd een beeldbestek opgesteld waar- bij er minimaal KPI’s, NEN normen, ISO certifi ca- ten, et cetera van toepassing werden verklaard.


De staat van het areaal (wegen, riolering, gema- len, OV, groen en civiele kunstwerken) was wel bekend, maar weinig inzichtelijk. De ontwikke- ling van het areaal was minder goed te volgen en reserveringen moeilijk te onderbouwen.


Eind 2012 kwam de aanbesteding van het nieu- we integrale beheercontract er aan. Een nieu- we partner werd gezocht per 1 januari 2014. Na marktconsulatie bleek dat met het nieuwe con- tract een behoorlijke professionaliseringslag be- haald kon worden, waarbij op output gestuurd kan worden. Kwaliteit is beter meetbaar, con- tractueel vast te leggen in een positief contract waarin beloning de motivator is voor de nieuwe contractpartij.


DE NIEUWE


CONTRACTVORM VRAAGT VEEL


ZELFSTANDIGHEID EN EEN PROACTIEVE HOUDING


De expertise om het nieuwe contract op te stel- len, had het Havenschap niet zelf in huis. Sa- men met D.O.N. Bureau is een plan gemaakt om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Een NEN decompositie van het areaal is opgesteld. Alle eisen en wensen van het Havenschap zijn naar een contract vertaald. Er is een afweging gemaakt voor het juiste beheermanagement- systeem. Dit is separaat aanbesteed en wordt parallel aan de gunning van het onderhoudscon- tract opgedragen. De Alcatel periode verloopt ten tijde van het schrijven van dit stuk. Als alles volgens plan verloopt zal Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon BV per 1 juli 2014 het beheer van het areaal in handen krijgen.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64