This page contains a Flash digital edition of a book.
mogelijkheden en besparingen op an- dere gebieden de fi nancierbaarheid te vergroten.


Stoppen met meer van hetzelfde Onze worsteling met waterveiligheid is een symptoom van veel dieper liggende problemen. Het illustreert dat bestaande veiligheidssystemen hun grenzen heb- ben bereikt. Kleine veranderingen, meer van hetzelfde en afwachten tot het fout gaat, werken niet meer of slechts tijde- lijk. Wil je problemen écht oplossen, dan zijn systeemveranderingen of ‘transities’ nodig; fundamentele omslagen in ons denken en doen. Ons idee staat sym-


bool voor zo’n transitie, voor een fun- damenteel andere aanpak van dit hard- nekkig vraagstuk. Alleen op die manier kunnen we een duurzaam veiligheids- systeem bouwen, rekening houdend met sociaal maatschappelijke, ecologi- sche en economisch aspecten.


Aanvulling Deltaplan De aanleg van het megaproject wordt geraamd op ruim 9 miljard euro. De grootste kostenposten worden gevormd door de aanleg van de eilanden en ha- vens (1,5 miljard), stormvloedkering (1,5 miljard), en sluizencomplexen (3 miljard). Deze kosten zijn exclusief verdere inrich-


ting, omdat die door participerende ge- bruikers zullen worden gedragen. Verde- re kosten op infrastructureel gebied, met name de noord-zuidverbinding, worden hoog gewaardeerd door de logistieke bedrijfssector omdat de Westerschel- detunnel op termijn onvoldoende ca- paciteit zal bieden en bovendien een te kwetsbare verbinding vormt.


WIL JE PROBLEMEN ÉCHT OPLOSSEN, DAN ZIJN SYSTEEMVERANDERINGEN OF TRANSITIES NODIG


Grote investeringen geven de economie een impuls en zorgen voor werkgelegenheid en kennisinnovatie.


BOUWEN in WATER Congres en Vakbeurs Schelde Delta Expo Donderdag 2 oktober 2014


Het plan is zeker niet in beton gegoten. Op een congres en vakbeurs op de Neeltje Jans zal op 2 oktober uitgebreid worden gediscussieerd. “Het heeft nu deze vorm, maar het kan ook anders worden”.


Op het congres wordt onder voorzitterschap van prof.drs.ir. J.K. Vrijling en diverse andere zeer bekwame sprekers gesproken over de technische mogelijkheden en de wetenschappelijke onderbouwing van de Wester- scheldekering.


Meer informatie: www.escgoes.nl/congressen


T.b.v. dit congres fungeert OTAR als exclusief mediapartner en zal in uitga- ve 6-2014, verschijning rond 12 september, sprake zijn van een ‘Congres & Beursspecial’ met uitgebreide achtergrondinformatie.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64