This page contains a Flash digital edition of a book.
Groot overschrijdingsrisico Vlaanderen


Stormvloedkering Westerschelde?


De haven van Antwerpen is van grote betekenis voor de economie, de werkgelegenheid en de welvaart in Vlaanderen en Nederland. Voor een veilige en adequate toegankelijkheid van deze haven voor zeeschepen is een goede en veilige bevaarbaarheid van de Westerschelde en de Zeeschelde belangrijk. Waterbouw is hierbij dienend aan de economische belangen- behartiging van de haven van Antwerpen, maar ook de nautische belangen moeten niet uit het oog worden verloren. Dit is een maatschappelijke nut en ook noodzaak. Het gaat om waterbeheer en kustveiligheid. Tekst: ir. K. Boorsma


D


e Westerschelde en de Zee- schelde zijn zowel voor Neder- land als voor België belangrijk.


Daarom werken de twee landen steeds intensiever samen en hebben zij in april van dit jaar de Schelderraad ingesteld. Overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties kunnen via dit forum bijdragen aan toekomstige besluitvorming en meer betrokken zijn bij de Nederlands-Vlaamse samenwer- king rond het beheer van het Schelde- estuarium. Voor dat beheer werken de Nederlandse en Vlaamse regering al lan-


ger samen in de Scheldecommissie. De voorbereiding van een nieuwe sluis in de hoofdwaterkering bij Terneuzen ten be- hoeve van het kanaal Gent – Terneuzen is hiervan een voorbeeld. Gezocht wordt naar een balans tussen een veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart, bescherming tegen hoogwater en be- houd en ontwikkeling van toegankelijke havens en natuur.


Groei haven Antwerpen De Westerschelde maakt deel uit van een estuarium. Dit is een verbrede rivier-


monding, waar zoet rivierwater en zout zeewater met elkaar vermengd worden. Bovendien treedt getijdenwerking op. Het Westerschelde-estuarium is qua re- giem ingewikkeld met de grote en be- langrijke haven van Antwerpen achter in een kombergingsgebied; onlogisch, maar door de historie zo ontstaan. De haven van Antwerpen is in 2013 ge- groeid met 3,6 procent en heeft rela- tief beter gepresteerd dan Rotterdam. De verwachting is dat deze onverwach- te trend zich de komende jaren door zal zetten. Het grootste container-samen-


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 57


Beeldbank RWS, Joop van Houdt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64