This page contains a Flash digital edition of a book.
Europees demonstratieproject LE2AP


Asfalt vele malen duurzamer en innovatiever


Nu Rijkswaterstaat Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) accepteert als gelijkwaardig alter- natief voor de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base, staat niets een (internati- onale) doorbraak meer in de weg van dit door BAM Wegen ontwikkelde duurzame asfalt. Het is een belangrijke maar slechts kleine stap in de ambitie van BAM LE2AP asfalt vele malen duurzamer en innovatiever te maken.Het ultieme doel is het 3D-concept dat moet leiden tot technieken om hoogwaardig, horizontaal en bij lage temperatuur te recyclen.


I


n haar duurzaamheidsvisie 2012 - 2025 introduceert BAM de 3D-weg: Duurzaamheid - Doorstroming - De-


cibellen. Een belangrijke stap daar naar- toe is het Europese demonstratieproject LE2AP. In 2016 wil BAM een innovatieve asfaltdeklaag aanleggen over een weg- lengte van een kilometer. De deklaag moet aan de volgende eisen voldoen: geluidreductie ≥ 7dB, productietempe- ratuur ≤ 80°C, recycling ≥ 80 procent. LE2AP (Low Emission 2 Asphalt Pave-


26 Nr.4 - 2014 OTAR


ments) heeft een subsidie ontvangen in het kader van het Europese milieupro- gramma Life+. Voor het project is een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar, waarvan de helft door de Europese Unie en de andere helft door BAM wordt op- gebracht.


Nieuwe technieken


Met LE2AP wil BAM diverse innovatieve asfaltproductie- en verwerkingstechnie- ken in de praktijk toepassen om zo een


structurele verbetering voor het milieu en de leefomgeving te realiseren. Onder meer op het gebied van freestechniek en bewerken van freesmateriaal valt nog veel winst te boeken. Ander aandachts- punt is het slimmer bewerken van steen- slag, zand en bitumen in het recyclen van asfalt. Samen met de Asfalt Centrale Limburg, waarvan BAM eigenaar is, wor- den nieuwe technieken ontwikkeld die leiden tot een optimale recycling en een kwalitatief hoogwaardig asfaltmengsel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64