This page contains a Flash digital edition of a book.
van goederen en containerhandling. Vooral de mogelijkheid van een bui- tengaatse zeehaven en een tweede noord-zuidverbinding is van hoog eco- nomische waarde. Daarmee wordt in- gespeeld op de steeds groter wordende beperkingen (diepgang) van de Wester- schelde en ook de bereikbaarheid van met name de havens van Antwerpen en Gent.


Tevens is het niet ondenkbaar dat de havens van Antwerpen en Gent maat- schappelijk op steeds grotere weerstan- den gaan stuiten wanneer het gaat om meer leefgebied op te offeren aan ha- venuitbreiding en noodzakelijk verdere verdiepingen van de Westerschelde. Deze buitengaatse haventerminal biedt ruimte voor een overslagcapaciteit van 10 tot 15 miljoen TEU per jaar. De capa- citeit staat los van de aanvoer door klei- nere zeeschepen tot 300 meter lang die al dan niet na een korte tussenstop op het overslag en distributiecentrum. In de sluis worden geschut om op de Wester- schelde te komen.


Zonder schutten


Aan de binnenzijde van de zeesluizen worden de containers en goederen van de kustvaartschepen en van de binnen- vaartschepen geladen of gelost als on- derdeel van de distributieterminal lo- gistiek. Dus containertransport zonder schutten. Aan de buitenzijde komen en gaan de allergrootste containerschepen voor overslag naar kleinere schepen aan de zuidzijde. Ook bestaat de mogelijk- heid om goederen en containers voorbij de sluizen over te slaan. Van deze bui- tengaatse zeehaven als logistiek distri- butiecentrum zullen Antwerpen, Gent, Terneuzen, Vlissingen Zeebrugge en Duinkerken profijt hebben. Deze ge- bruiksmogelijkheid als aanbouw aan de waterkering zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de totale financiering. Kortom: er zijn vele mogelijkheden die het nader bestuderen waard zijn!


Kern van ons idee is dat een waterke- ring in de Westerschelde, in welke vorm dan ook, onontkoombaar is in het ka- der van veiligheid en verdere economi- sche ontwikkelingen. Met dit idee als uitgangspunt kan een duurzaam ant- woord gegeven worden op alle deelvra-


54 Nr.4 - 2014 OTAR


gen waarvoor de Westerschelde de in- woners van het Scheldebekken plaatst.


Baken van trots


Opnieuw kunnen wij laten zien dat we in staat zijn een nieuw waterbouwkun- dig meesterwerk te realiseren en dat we voorwaarden kunnen scheppen voor PPS-constructies. Overheden en het bedrijfsleven kunnen internationaal be- wijzen dat het wel degelijk mogelijk is (water)veiligheid, milieu, economische groei, woningbouw, bedrijvigheid, com- fort, recreatie en ontspanning lucratief en harmonieus te laten samenvloeien.


Integrale aanpak


Nú moet de kans, om de veiligheidsstra- tegie te koppelen aan ruimtelijke en so- ciaal-economische ontwikkelingen ge- pakt worden. Nú moeten wij laten zien dat er gekozen gaat worden voor een toekomstbestendige, duurzame aanpak voor maximale veiligheid tegen gedeel- de kosten en met baten voor alle maat- schappelijke partners. Het komt ook te- gemoet aan de lang gekoesterde wens voor een nog betere noord-zuidverbin- ding.


Bron creativiteit en innovatie Grote investeringen van bedrijfsleven en overheid geven de Zeeuwse economie een impuls en zorgen voor werkgele- genheid en kennisinnovatie. Nu kan de provincie Zeeland nog een beroep doen op de kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven en andere maatschappelijk partners. Door de Westerschelde te be- noemen als broedplaats voor de syner- gie tussen alle deelterreinen, ontstaat een unieke kans om alle ontwikkelingen in een stroomversnelling te brengen. Nu het klimaat en economische ontwikke- lingen ons dwingen opnieuw na te den- ken over de inrichting van de kust, vaar- wegen en havens ontstaan kansen om duurzaamheidprincipes toe te passen en nieuwe technologieën in de praktijk te brengen.


Uitzicht op financierbaarheid De aanleg van een stormvloedkering in de Westerschelde is tot nu toe, mede vanwege de kosten, op de lange baan geschoven. Ons idee maakt de weg vrij om bijvoorbeeld middels PPS-con- structies door toevoeging van gebruiks-


Aandacht voor toegankelijkheid havens en vaarwegen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64