This page contains a Flash digital edition of a book.
Vervanging & renovatie


Erfenis voor de toekomst


Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een fl inke vervangingsopgave. Hiertoe heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor het onderzoeksprogramma Vervanging & Renovatie. Aan het woord twee rolhouders van dit programma: Leo Klatter (programmamanager) en Rindert van Dalen (contractmana- ger) met als thema: Vervanging & Renovatie, erfenis voor de toekomst. Tekst: Rindert van Dalen & Leo Klatter, Rijkswaterstaat


G


rote delen van de hoofdinfra- structuur zijn al meer dan 50 jaar in gebruik. Dat gebruik


wordt bovendien steeds intensiever. Dat komt onder andere doordat telkens weer meer en zwaardere vrachtwagen en grotere schepen gebruikmaken van de hoofdinfrastructuur. Maar ook de steeds extremere weersomstandighe- den zorgen ervoor dat de belasting van de infrastructuur toeneemt. Deze ont- wikkelingen zullen zich in de toekomst verder doorzetten. Tegelijkertijd neemt het tempo van aanleg naar verwachting af. Dit betekent dat er steeds meer ge- haald moet worden uit de bestaande in- frastructuur. Rijkswaterstaat heeft de


vervangingsopgave in beeld gebracht om klaar te zijn voor de toekomst. Ook heeft RWS het programma Vervanging en Renovatie opgesteld om deze opga- ve structureel aan te pakken.


We geven in dit artikel eerst wat facts and fi gures over de netwerken waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is. Ver- volgens gaan we in op (de defi nitie van) het einde van de levensduur en op wat Rijkswaterstaat kan doen als dit einde in zicht komt voor onderdelen van de hoofdinfrastructuur. We behandelen ten slotte ook hoe Rijkswaterstaat de prog- nose van de toekomstige vervangings- opgave opstelt.


Over de netwerken Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwe- gennet en het hoofdwatersysteem. De oudste delen van het rijkswegennet da- teren uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Het waternetwerk van hoofdvaarwe- gen en watersystemen zoals we dat nu kennen, is vanaf eind 19e eeuw ontwik- keld. Het wegen- en waternetwerk is in de loop van de tijd voortdurend uitge- breid. De capaciteit van de bestaande netwerken is vergroot en delen zijn bo- vendien vernieuwd. De aanleg en ver- nieuwing stabiliseert zich de laatste de- cennia. De netwerken lijken voltooid. Het optimaal gebruiken van de bestaan-


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64