This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORTBOUWEN OP DE GROTE NEDERLANDSE WATERWERKEN BIEDT ENORME POTENTIE


beeld energiewinning en natuur goed samengaan en van elkaar profiteren? Het doel is om ‘blauwe groei’ te reali- seren. Vanuit de EU wordt gestimuleerd om nieuwe, duurzame vormen van ge- bruik van de zee aan te moedigen. Om ideeën en knelpunten te inventariseren is een traject van overleg en onderzoek gestart. Een onderdeel daarvan is het onlangs gehouden Noordzeecongres.


Meervoudig ruimtegebruik De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt. Voor voedsel, zoals de visserij, voor transport, voor het winnen van fos- siele brandstoffen en voor recreatie. Een belangrijke verandering in de komende jaren is de fl inke toename van windener- gieparken die in de Noordzee moeten komen. In het vorig jaar gesloten SER- akkoord staat dat in 2023 maar liefst 4450 MW vermogen windenergie moet zijn opgesteld in de Noordzee. Tijdens het Noordzeecongres kwam steeds weer de vraag naar voren op welke ma- nier die windparken het beste geïnte- greerd kunnen worden. Toekomstige exploitanten, zoals Nuon/Vattenfall, blij- ken echter open te staan voor andere gebruikers in hun energieparken, zo-


lang de core-business van het energie- bedrijf maar niet in gevaar komt. Daar moeten dan afspraken over gemaakt worden, want van een openbaar gebied kan geen sprake zijn. Voor dubbel ruim- tegebruik bestaan veel ideeën, zo bleek tijdens een van de sessies op het con- gres. Zo zijn er mogelijkheden voor de kweek van bedreigde vissoorten, aqua- cultuur, natuurontwikkeling en een kop- peling met golfenergie en routes voor de pleziervaart. Een lastig te beantwoorden vraag is of de overheid nu duidelijk moet sturen of niet. Volgens sommigen vraagt meervoudig gebruik om vergunningver- lening op maat, omdat bij de bouw van windparken de nieuwste technieken ge- bruikt worden, waar de bestaande ver- gunningprocedure niet altijd op is afge- stemd. Toch pleiten andere deelnemers ook juist voor een meer sturende rol van de overheid, die aan moet geven welk gebruik in de windparken is toegestaan en hoe dat moet gebeuren. Bovendien wordt gesuggereerd om meervoudig ruimtegebruik mee te wegen in de ten- ders voor de bouw van windparken. Dat kan innovatie versnellen en daarmee de exportkansen vergroten.


Exportkansen Biedt de Noordzee kansen voor de ex- port? Tijdens een sessie op het Noord- zeecongres weten de deelnemers heel zeker dat er een enorme potentie ligt. Nederland heeft natuurlijk een sterke traditie op het gebied van waterbouw,


maar is ook goed in het bedenken van slimme combinaties van verschillende gebruiksfuncties van de zee bijvoor- beeld. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van zeewierteelt en golf- energie. Een installatie voor het benut- ten van golfenergie dempt de golven en de teelt van zeewier is juist gebaat bij rustiger water. Of denk aan zeewierteelt


Cultuurhistorie


Er is nog te weinig archeologische kennis beschikbaar. Foto: Harry van Reeken


Conferentie: Toekomst van windenergie op zee


Op 29 oktober vindt de conferentie Offshore WIND Installation & Mainte- nance (OWIM) plaats in Amsterdam RAI, met onder meer aandacht voor developing and offshore grid, future foundations, supply chain manage- ment en global business opportuni- ties.


U kunt OWIM ook combineren met een bezoek aan Offshore Energy Exhibition & Conference 2014 (28 & 29 oktober, Amsterdam RAI) Deze vakbeurs is gericht op de ge- hele offshore energiesector.


Meer informatie:


www.owimconference.com en www.offshore-energy.biz.


Als er meer archeologische ken- nis beschikbaar is over de zeebo- dem en duidelijk is wat de cultuur- historische waarde ervan is, dan kan beleid gemaakt worden om die schatten ook te beschermen. Daar bestaat nu nog te weinig ken- nis over. Om het culturele erfgoed in beeld te brengen zijn twee onder- zoeksprojecten gestart. Een van die projecten gaat over geo-archeologi- sche zonering van de Noordzee, dat door TNO en Deltares wordt uitge- voerd. Archeologische landschap- pen worden gereconstrueerd aan de hand van specifi eke kenmerken in dat landschap en van bodem- kundig onderzoek. Bovendien ho- pen historici restanten te vinden van menselijke aanwezigheid uit de pe- riode toen de Noordzee tienduizen- den jaren geleden droog lag, zoals de verdwenen beschaving van Dog- gerland. Een ander onderzoekspro- ject gaat over scheepswrakken op de bodem van de Noordzee. Ar- cheomare onderzoekt de locatie van gezonken schepen, onder meer aan de hand van geofysische data.


Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64