This page contains a Flash digital edition of a book.
ur vind ik belangrijk’


“Het zogenoemde Plan Waterman uit 1980 is voor een heel groot deel klaar. De Slufterdam, de Tweede Maasvlakte, de Van Dixhoorndriehoek, verbreding van de Delflandse kust, de Zandmo- tor, Seaport Marina IJmuiden, Kenne- merstrand, Kennemermeer en de dijk- en duinconstructies van Noordwijk en van Katwijk. Van de 6700 hectare is de helft nu gerealiseerd zoals ik het graag zie. Ik ben zelfs laaiend enthousiast over hoe dit alles is aangepakt. Ik heb zelf natuurlijk in de politieke besluitvor- ming een belangrijke rol gespeeld. Im- mers met drieëndertig jaar ben ik een van de langstzittende statenleden ge- weest, en ik ben nog steeds actief in veel verschillende adviesorganen. Na- tuurlijk heb ik oppositie ondervonden. Daar ben ik vaak heel treurig over ge- weest. Maar geen enkele spoorbaan komt tot stand zonder dwarsliggers. Ik ben dus niet bang voor tegenstand. We zijn er nog niet. Wat er nog moet ge- beuren, is het bij benadering herstellen van de historische kustlijn tussen Sche- veningen-Noord en Hoek van Holland. Dus verder uitbouwen, met daarbinnen een zee-jachthaven en een getijdenla- gune en idem bij Katwijk, met duinver- breding aan beide zijden.”


“Niet alleen in Nederland, maar wereld- wijd worden nu plannen doorgevoerd op basis van deze principes. Door deze in- novatie, die stoelt op een typisch Ne- derlandse traditie, lopen wij nu weer voorop in waterbeheer. Beschavingen en culturen zijn vaak ontstaan op de grens van water en land, in kust en del- tagebieden. In het begin van de 21ste eeuw is 80 procent van de grootste ste- delijke concentraties in zo’n gebied. Tokyo, Shanghai, Hongkong, Manila, Jakarta, Singapore, Mumbai, Calcutta, Karachi, Lagos, Alexandrië-Cairo, Bu- enos Aires, Rio de Janeiro, New-York, Los Angeles en Istanbul vallen in deze categorie. Net als onze eigen Rand- stad. In al die gevallen is er schaarste


in ruimte voor wonen, werken, recreë- ren en infrastructuur. Tegelijkertijd is er behoefte aan uitbreiding of instandhou- ding van milieu, natuur- en landschaps- waarden. Daar zie ik als oplossing ten eerste het beter benutten van de derde dimensie: sky scraping en underground, multifunctionele ontwikkeling van het bestaande oppervlak. Ten tweede: kij- ken naar het bestaande achterland. En de derde oplossing is: zeewaarts. Daar- in ben ik gespecialiseerd zonder de bei- de andere aspecten te verwaarlozen. Maar er komt een factor bij: dat is vei- ligheid. We hebben te maken met een voortgaande zeespiegelstijging. Vaak nog versterkt door bodemdaling, een hogere frequentie-intensiteit van storm- vloeden en in het achterland een hoge- re intensiteit en frequentie van regenval, afgewisseld door periodes van droogte. En daarnaast zoutwaterindringing. Als antwoord op al die vragen hebben we integrale, multifunctionele, duurzame kustontwikkeling, op basis van het prin- cipe `Bouwen met de natuur’. Er wordt in dit opzicht in toenemende mate naar mij geluisterd, maar nog steeds niet vol- doende.” “Wat betreft binnenlandse vaarwegen heb ik ook nuttige ideeën. Samen met, en op initiatief van Jaap Brouwer ont- wikkelden wij het begrip: Aquapunctuur. Het is een methode voor aanpassing en verbetering van de binnenlandse vaar- wegen en hun waterfronten om een duurzaam, economisch en ecologisch gebruik ervan te bewerkstelligen. Door een integrale benadering biedt Aqua- punctuur een raamwerk voor zowel kleinschalige, als grootschalige inter- venties en maatregelen. Het stelt wa- terbouwers en waterbeleidsmakers in staat om binnen hun eigen disciplines en taakstellingen bij te dragen aan het toekomstperspectief en functioneren van het gehele watersysteem.”


“De multifunctionaliteit van de vaarwe- gen werd vroeger ten volste benut voor


het transport van personen, stukgoede- ren en materialen. Maar ook voor bier- bereiding, lakenververijen, en papierpro- ductie. Er was ook een schaduwzijde, want de vaarwegen waren ook open riool. Met de komst van het snellere spoorwegennetwerk en later het snel- wegennet rond de steden trad een ster- ke verandering op. De van oudsher ster- ke ruimtelijke functionele relatie tussen het water en de stad nam af. Vaarwe- gen werden verwaarloosd, grachten ge- dempt en sluizen dichtgegooid. Steden gingen met hun rug tegenover het wa- ter staan. Nu herontdekken wij de be- tekenis van de vaarwegen en hun wa- terfronten. Ook wordt het water steeds schoner. Door bewustwording, wetge- ving, inclusief de Kader Richtlijn Water (KRW).”


“Met Aquapunctuur worden we ons be- wust van het historische vaarwegennet- werk. Het stelt ons in staat om de unie- ke relatie tussen stad, land en water te herstellen en zelfs te verbeteren. Het biedt een raamwerk dat zowel grote als kleine projecten in zich opneemt. Het stelt waterbouwers en beleidsmakers in staat om bij te dragen aan het toe- komstperspectief, en functioneren van het gehele watersysteem.”


“Aquapunctuur is een kader voor alle denkbare water-gerelateerde projec- ten, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Aquapunctuur kent bo- vendien een brede toepassing die zich niet beperkt tot Nederland. Waar een hoog percentage van de steden en hun omgeving een relatie met water heeft, is het mogelijk de vaarwegen en hun waterfronten tot ontwikkeling te bren- gen en te revitaliseren ten dienste van economie, werkgelegenheid en leefom- geving.”


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl Nr.4 - 2014 OTAR O Nr.4 - 2014 TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64