This page contains a Flash digital edition of a book.
HET KUSTGEBIED MAG VEEL AFWISSELENDER WORDEN


in combinatie met zandwinning. Zand- wingebieden zijn na gebruik zeer ge- schikt voor zeewierteelt, waardoor her- stel van de bodem wordt gestimuleerd.


Buitenlandse waardering Daarnaast biedt het voortbouwen op de grote Nederlandse waterwerken een enorme potentie, zo is de gedachte. In het buitenland bestaat veel waarde- ring voor kunstwerken als de Ooster- scheldekering, maar volgens de deel- nemers buit Nederland die kennis te weinig uit. Hetzelfde geldt voor de ex- pertise in de offshore, diepe mijnbouw en waterbouw. In die sectoren zijn Ne- derlandse bedrijven in de laatste ja- ren ook veel actiever op het gebied van duurzame bouw- en ecosysteemdien- sten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de exportkansen als de Oosterscheldeke- ring en de Brouwersdam zijn voorzien van waterkrachtturbines. Ook wordt ge- opperd om de oude, uitgebreide infra- structuur van leidingen, boorputten en andere voorzieningen opnieuw in te zet- ten. Die infrastructuur, die in decennia is opgebouwd voor het zoeken naar fos- siele brandstoffen kan mogelijk gebruikt worden bij het winnen van aardwarmte.


Dat is iets wat meegenomen kan wor- den in het onderzoek naar de potentie van energie uit de Noordzee dat de mi- nisteries van EZ en IenM hebben aan- gekondigd. De mogelijkheden voor al- ternatieve energievoorziening op zee lijken legio, maar in de kustzone spelen de landschappelijke kwaliteiten ook een belangrijke rol.


De grens van land en zee Te hoge dijken die het zicht op de zee ontnemen en een kust die er nagenoeg overal hetzelfde uitziet. Dat is wat deel- nemers aan de sessie over de overgang tussen land en zee betreuren. Zij vinden dat het kustgebied veel afwisselender mag worden, dat er meer mogelijkheden moeten komen om bijvoorbeeld bui- tendijks te fi etsen met zicht op de zee. Unieke gebieden als de Waddenzee en de grote waterwerken kunnen qua toe- risme veel beter benut worden. Er lijkt dan ook een opgave te liggen om de overgang van land en zee te verbeteren.


Europese richtlijn In april heeft Europa de Richtlijn ma- ritieme ruimtelijke ordening en geïn- tegreerd kustbeheer vastgesteld. Die moet de lidstaten helpen bij de afstem- ming tussen activiteiten op land en zee. We hebben daarbij te maken met de opgaven van cultureel erfgoed, toeris-


Ecosysteem


Overbevissing heeft enorme conse- quenties gehad voor de biodiversi- teit in de zeeën.


Versterken van de biodiversiteit en ecologie van de Noordzee, en te- gelijkertijd de zee beter gebruiken als voedselbron. Het is een kwestie waar vissers en ecologen heel an- dere grenzen trekken. Oogsten uit een zee kan alleen als die gezond is en daar is het de afgelopen decen- nia nu juist niet goed gegaan. Over- bevissing heeft enorme consequen- ties gehad voor de biodiversiteit in de zeeën. De vraag is dan wanneer een ecosysteem sterk genoeg is. De directe economische belangen van vissers kunnen dan gemakkelijk bot- sen met de visie van ecologen die meer bescherming willen en voor duurzaam gebiedsbeheer pleiten.


44 Nr.4 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64