This page contains a Flash digital edition of a book.
Prognose vervangingsopgave Om de vervangingsopgave aan te kun- nen pakken is voldoende budget no- dig op de begroting van I&M. Daarvoor werkt Rijkswaterstaat met een prog- nose van de vervangingsopgave waar- bij op langere termijn vooruit gekeken wordt: tot 2050. Het startpunt voor deze prognose is een overzicht van het tota- le areaal. Wat heeft Rijkswaterstaat al- lemaal in beheer, wat zijn de kenmerken van deze objecten en wat zou het kos- ten om deze te vervangen? Voor de kor- tere termijn (tot en met 2020) is de ver- vangingsopgave al concreet in beeld en al grotendeels belegd in lopende projec- ten (zie MIRT projectenboek).


Voor de middellange termijn (2021 tot en met 2028) zijn al wel projecten in voorbereiding, maar er moet nog veel uitgezocht worden om tot een opgave in harde cijfers te komen. Voor het totaal- overzicht wordt een voorschot geno- men op de uitkomsten hiervan. Dit gaat uiteraard gepaard met onzekerheden. Hoeveel geld met deze onzekerheden gemoeid is, is belangrijk voor de priori- tering van het onderzoek. Voor de langere termijn (na 2028) is de prognose gebaseerd op de verwach- te levensduur en de met kostenkental- len berekende vervangingswaarde van de objecten. Daarbij wordt rekening ge- houden met het effect van de geplan- de aanleg. Een deel van de objecten zal


Stand van zaken begin 2013. De onzekerheid over de werkelijke kosten is weergegeven als ‘bandbreedte’.


namelijk voor het bereiken van het einde van de technische levensduur vervan- gen worden omdat er een aanleg pro- ject plaatsvindt in dat deel van de infra- structuur (bijvoorbeeld verbreding A2 tussen Utrecht en Amsterdam waar veel viaducten zijn vervangen). Voor de lan- gere termijn (2025 en later) is nog geen informatie beschikbaar over het effect van aanleg van infrastructuur op de ver- vangingsbehoefte, of niet op het beno- digde detailniveau. We werken daarvoor nu met een globaal scenario.


Het overzicht van de aldus bepaalde vervangingsbehoefte is weergegeven in bovenstaande fi guur.


Samengevat is de vervangingsopgave die de komende jaren middels het pro- gramma Vervanging & Renovatie wordt opgepakt de erfenis voor de toekomst!


Meer informatie: mirt2014.mirtprojectenboek.nl/ MIRT_2014/Over_het_MIRT/ www.rijkswaterstaat.nl/


24 Nr.4 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64