This page contains a Flash digital edition of a book.
Noordzee Gebiedsagenda 2050 Onderkop


Kop


Intro Tekst: Auteur bold


Wat is de toekomst van de Noordzee?


De Rijksoverheid werkt aan een toekomstvisie voor de Noordzee. In deze Noordzee Gebieds- agenda 2050 moet naar voren komen hoe de zee in de komende decennia het beste gebruikt kan worden. Voor energiewinning en toerisme, maar ook voor voedsel en transport. En dat ook met zorg voor het milieu. Tijdens het Noordzeecongres werd onlangs door vele betrok- ken partijen meegedacht over de Noordzee van de eenentwintigste eeuw. Tekst: Joost Zonneveld


D 42


e Raad voor de Leefomgeving kwam enige tijd geleden met het advies ´Een zee van mo- gelijkheden´. De boodschap was dat de Noordzee veel beter benut kan worden voor uiteenlopende maatschappelijke en economische doelen dan tot op he- den gebeurt. Maar economische kan- sen staan vaak ook op gespannen voet met natuurbehoud. Reden voor de mi- nisteries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken om samen op te


Nr.4 - 2014 OTAR


trekken. Zij willen werk maken van ont- wikkelingsplanologie op zee en de con- touren daarvan neerleggen in een zo- genoemde gebiedsagenda . Want wat willen we precies met de Noordzee? Welke kansen zijn er en met welke be- langen moet rekening gehouden wor- den?


Op weg naar blauwe groei De bedoeling is dat er een breed be- stuurlijk en maatschappelijk gedragen


toekomstbeeld van de Noordzee komt. De beide ministeries werken aan een visie voor de Noordzee, waarin de op- gaven voor de toekomst en eventuele noodzakelijke maatregelen worden vast- gelegd. De belangrijkste thema’s daarbij zijn natuur, voedsel, energie, transport en beleving. Overkoepelend is de ruim- telijke invulling van de zee misschien wel de belangrijkste opgave, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar meervou- dig ruimtegebruik. Want kunnen bijvoor-


Foto’s: Beeldbank Rijkswaterstaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64