This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Beeld Spoor bijstellen?


Uit een recent opgedoken nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat generaal Simon Spoor een eigen verborgen oorlog tegen de Indonesische republiek voerde. Historicus Fredrik Willems werkt aan een biografie over Raymond Wester- ling (zie ook Checkpoint 8-2012) en vond de nota tijdens zijn onderzoek. Volgens hem moet het beeld van de opperbevelheb- ber van de Nederlandse troepen in Nederlands- Indië bijgesteld worden omdat de generaal gren- zen overschreden heeft. Spoor sloot tijdens de politionele acties een verbond met de islami- tische verzetsbeweging Darul Islam en de com- munistische strijdgroep Bambu Runcing. Hij voorzag de bewegingen van wapens en geld op voorwaarde dat zij mee zouden vechten tegen het republikeinse leger. Hij deed dit zonder dat de Nederlandse regering en zijn eigen staf daarvan afwisten. (LvD)


Herdenking gevallenen 7 december


Op vrijdag 6 december werden voor de 54e keer in Schaarsbergen alle militai- ren herdacht die omkwamen onder de vlag van 7 december. Het gaat dan om militairen die in de jaren tussen 1945 en nu dienden bij de eerste divisie 7 december of bij een van de traditiedra- gers van deze divisie. Momenteel is dat 11 Luchtmobiele Brigade. Rode draad in alle toespraken en gedichten was het begrip ‘vertrouwen’. Brigadecomman- dant Nico Geerts onderscheidde daarbij vertrouwen op verschillende niveaus: vertrouwen tussen de militairen onder- ling, in het eigen kader, in de politieke en militaire leiding en momenteel ver- trouwen tussen de veteranen: “Dat is wat verschillende generaties militairen van Java tot Afghanistan met elkaar ver- bindt. Dat is wat toekomstige veteranen met ons zal verbinden. Een verbinte- nis in leven en in dood”, aldus Geerts. Opmerkelijk moment was de uitreiking van het Draaginsigne Veteranen door generaal Geerts, PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink en een aantal Indië- gangers aan actief dienende militairen met uitzendervaring. De plechtigheid werd bijgewoond door circa zeshonderd veteranen, relaties en civiele en militaire autoriteiten. (JS)


Generaal Spoor. Foto: NIMH


Veteraan met Ereschulduitkering behoudt bijstand


Veteranen die een Ereschulduitkering krijgen, worden niet gekort op hun bijstandsuitkering. Dat heeft staatssecre- taris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma toegezegd in een brief aan de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Zij zal daarvoor op korte termijn de regeling van de Wet werk en bijstand aanpassen. Veteranen die te veel vermogen hebben door het ontvangen van een Ereschuld- uitkering kunnen zo toch hun bijstands- uitkering behouden. De maatregel geldt met terugwerkende kracht. De ombudsman had aangedrongen op aanpassing van de regels nadat hij een klacht had ontvangen van een Libanon- veteraan. Die had via de regeling Ere- schuld eenmalig 25.000 euro gekregen als compensatie voor zijn chronische


6 DECEMBER 2013


psychische problemen. Hierdoor kwam zijn eigen vermogen ineens boven de grens van 5.795 euro uit, waardoor hij geen recht meer had op een bijstands- uitkering. De gemeente Arnhem had hierop zijn uitkering stopgezet. De regeling Ereschuld geldt als financi- ele compensatie voor veteranen die door inzet in crisis- en oorlogsomstandighe- den lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt. De ombudsman heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het daadwerkelijk inlossen van de ere- schuld aan veteranen, een langslepende kwestie waar een bedrag van 110 mil- joen euro mee is gemoeid. Hij loopt hier- mee vooruit op de inwerkingtreding van de Veteranenwet, waarin staat dat hij ook Veteranenombudsman is. (JR)


De Nationale ombudsman, tevens Vetera- nenombudsman, Alex Brenninkmeijer. Foto: Jacqueline de Haas


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64