This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Door: Gielt Algra, Wiebe Arts, Klazien van Brandwijk- Wiltjer en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Belgische Hollonge-aux-Pier- res te reconstrueren. De ver- haallijn en stijlvorm doet de aanvankelijke berg van 819 pagina’s smelten als sneeuw voor de zon. (GA)


Hoewel minder vaak dan een jaar of dertig geleden, kom je ook nu nog wel berichten tegen over mensen die ongevraagd een kazerne of militaire basis binnendringen, bijvoorbeeld om daar vernielingen aan te richten of om hun afkeer van Defensie in meer of minder artistieke vorm te tonen. Met name sommige vredesactivisten waren en zijn daar erg goed in.


Klaarblijkelijk schoot Defensie in het verleden tekort waar het ging om de beveiliging van haar eigen terreinen. Voor een deel kwam dat omdat dit werk niet in hoog aanzien stond en werd toevertrouwd aan onvoldoende gemotiveerd en capabel personeel. Mede daarom werden de beveiligingsorganisaties van de verschillende krijgsmachtdelen voortdurend gereorganiseerd, met als voorlopig eindpunt de kickoff van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) op 1 oktober 2013. De DBBO geeft onder het motto ‘Succesvol en beheerst’ Defensiebreed invulling aan de bewakings- en beveiligingstaak.


Dit boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de DBBO en meer algemeen hoe er binnen Defensie sinds 1945 werd bewaakt en beveiligd. Dat er daarbij ook wel eens iets mis ging, blijft niet onbesproken. Ten slotte geeft dit boek ook antwoord op de vraag of er vandaag de dag wel ‘succesvol en beheerst’ beveiligd wordt.


Napoleons veldtocht


Veteraan Victor Remou- champs heeft met dit lijvige werk van maar liefst 819 pagina’s getracht het leven van een van zijn voorouders in de context van de tijd te plaatsen. Het doel was om het leven van een gewoon soldaat in het leger van Napoleon tijdens de tocht naar Moskou te beschrijven.


Het grote strategische geheel wordt hier in de bijlagen aan de lezer verklaard, in het verhaal van de gewone soldaat Remouchamps is dit van minder belang. Dan telt de honger, de koude, de hitte en de dorst, de bevreemding van al die soldaten die met levende kippen over hun schouder het eindeloze Rus- land in marcheren en zich ondertussen de insecten van het lijf moeten houden. Dan gaat het om de gewone soldaat die met joodse han- delaren moet onderhandelen die weer zo anders zijn dan die in Luik. Het gaat om ziek- tes, om de slechte medische verzorging en het pure over- leven op het slagveld. De auteur heeft in feite een


28 DECEMBER 2013


roman geschreven die doet denken aan meesterwerken als Histoire d’un conscrit de 1813 van het duo Erckmann- Chatrian uit 1864 en dat in de jaren zeventig nog in de serie Toppers in strip ver- schenen is. Dat boek slaagde erin een warm onthaal te krijgen bij het grote publiek, omdat eindelijk ‘de gewone soldaat aan het woord kwam’. Remouchamps heeft de belevenissen van zijn voorouder, die vooral in brieven aan zijn moeder zijn neergelegd, echter als uitgangspunt gebruikt, waar- door de basis van dit boek non-fictie is. De auteur heeft er een diepgaande studie van gemaakt en is zelf de tocht minutieus nagelopen. Hij heeft dan ook gebruik kun- nen maken van foto’s van de voormalige slagvelden, bivaklocaties en oversteek- plaatsen. Gecombineerd met prachtige illustraties en teke- ningen is het zonder meer gelukt om het perspectief van een gewoon soldaat uit het


Danger Close


Danger Close is het tweede boek van Ridder Militaire Wil- lems-Orde Marco Kroon. Hierin beschrijft hij de succesvolle acties in Afghanistan van de Special Forces Task Group Viper, de commando-eenheid die onder zijn leiding stond. Hij droeg zijn onderscheiding op aan dit peloton. Na zijn decoratie werd Kroon verdacht van handel in wapens en drugs en ook dat blijft in dit boek niet onbesproken.


Danger Close – Marco Kroon


216 pagina’s € 19,95 (veteranen bestellen een gesigneerd exemplaar zonder verzendkosten, zie pag. 42) UHB Uitgevers, Utrecht (tel: 030-2231718) http://marcokroon.nl ISBN 9789082003611


200 jaar later, de lotgevallen van Remi Remouchamps tijdens Napoleons veldtocht naar Moskou – Victor A.C.


Jan Schoeman was als communicatiewetenschapper in dienst van onder meer de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht en het Veteraneninstituut. Sinds januari 2013 is hij zelfstandig onderzoeker en publicist. Hij schrijft regelmatig in de Militaire Spectator en het veteranentijdschrift Checkpoint. Daarnaast is hij gastdocent aan de Nederlandse Defensie Academie.


Remouchamps € 32,95


819 pagina’s, geïllustreerd Uitgeverij GigaBoek, Broek op Langedijk www.gigaboek.nl ISBN 9789085483366


Geschiedenis militaire beveiliging 1946-2013


Letterlijk sinds mensenheu- genis beschermen militairen hun verblijf- en opslagplaat- sen tegen ongenode gasten zoals tegenstanders, demon- stranten, journalisten en inbrekers. De Nederlandse Defensieobjecten – kazernes, vliegvelden, havens, muni- tie- en kantorencomplexen – werden tot oktober 2013 door de eigen bewakings- en beveiligingsorganisaties van de verschillende krijgsmacht- delen vrij van die ongenode gasten gehouden. Met de oprichting van de Defensie


SUCCESVOL EN BEHEERST?


de geschiedenis van de militaire beveiliging 1945 - 2013


Jan Schoeman


Bewakings- en Beveiligings- organisatie (DBBO) is aan die versnippering en de daarmee samenhangende verschil- lende manieren van inzet en optreden een einde gekomen. Deze oprichting was tevens de aanleiding om de voor- gangers nader onder de loep te nemen. Met Succesvol en beheerst? De geschiedenis van de militaire beveiliging 1946-2013 heeft onderzoe- ker Jan Schoeman dat op een prettig leesbare manier gedaan. In bijna honderd pagina’s, verlucht met tien- tallen foto’s en gedragen door interviews met vijf (oud-) Defensiebeveiligers, maakt de lezer kennis met illustere en minder illustere eenheden: het Commando Luchtvaart- troepen, het Bewakingskorps Koninklijke Landmacht, het Marine Bewakingskorps, de Infanterie Beveiligingscom- pagnieën ‘Van Heutsz’, de Luchtmacht Bewaking enzo- voorts. Schoeman beschrijft


KORT


Jan Schoeman


SUCCESVOL EN BEHEERST?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64