This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANENDAGEN: OORDEEL VAN VETERANEN EN MEDIA-AANDACHT Bekend maakt bemind


Door: Yvon de Reuver Foto: William Moore


Juist op koude winterdagen is het prettig terug te denken aan de Neder- landse Veteranendag op 29 juni, toen de zomer nog moest beginnen. Het blijkt dat de meesten van u zeker met een warm gevoel op deze dag terug- kijken. Zoals elk jaar heeft het Veteraneninstituut namelijk onderzocht wat veteranen van veteranendag vinden en zij blijken opnieuw ronduit positief gestemd.


I


n totaal gaven 594 vetera- nenpashouders hun mening over zowel de landelijke als de lokale veteranendag. Wat was voor hen een stimulans om naar de veteranendag in Den Haag of in de eigen regio te gaan? Welk belang hechten zij aan de onderdelen van het programma op het Malieveld? En hoe zou de veteranendag volgens hen nog verder verbeterd kunnen worden?


Dit jaar oordelen de veteranen nog positiever over de veteranendag dan in voorgaande jaren. Zowel de verschillende onderdelen van de Nederlandse Veteranendag, deze dag als geheel en de veteranendag in de eigen gemeente of regio kunnen op een hoge waardering rekenen. Zo krijgt de Nederlandse Veteranendag in Den Haag van de aanwezige vete- ranen gemiddeld een 8,3 als rap- portcijfer. De lokale veteranendagen krijgen gemiddeld een 7,9. Met zulke cijfers kun je thuiskomen!


Ontmoeten is belangrijk Veteranen hechten niet alleen veel


waarde aan het ontmoeten van elkaar op het Malieveld, maar ook aan interactie met burgers. Ze schrijven dat burgers meer betrokken moeten worden bij de Nederlandse Vete- ranendag. Als manieren om dit te bereiken, noemen zij aandacht op scholen en in de media, maar ook ruimere gelegenheid tot interactie op het Malieveld.


Een ander aandachtspunt blijft de belangstelling van jonge veteranen


10 DECEMBER 2013


voor de Nederlandse Veteranendag. Zo wijzen oudere veteranen erop dat het hen een goede zaak lijkt wanneer jongere veteranen actiever betrokken zouden worden. Jongere veteranen geven vaker dan oudere aan zich (nog) geen veteraan te voelen en daarom niet aanwezig te zijn op de Nederlandse Veteranendag. Verder is dit jaar voor het eerst gevraagd naar wat veteranen moti- veerde om de veteranendag te bezoe- ken, hetzij in Den Haag, hetzij in de eigen gemeente of regio. Goede erva- ringen met eerdere veteranendagen vormden de belangrijkste stimulans voor veteranen om de veteranendag te bezoeken. Dit gold voor zowel het bezoek aan de Nederlandse Vete- ranendag op 29 juni als voor deel- name aan de veteranendag in eigen gemeente of regio. Ook berichtgeving in Checkpoint speelt een belangrijke rol bij de beslissing om naar Den Haag te komen: voor bijna de helft


NRC Handelsblad de Volkskrant De Telegraaf Trouw


AD/Algemeen Dagblad Brabants Dagblad


Dagblad van het Noorden de Gelderlander Limburgs Dagblad


Noordhollands Dagblad totaal


absoluut 1 5


15 3 1


33 21 13 3


42 137


was dit een reden om de Nederlandse Veteranendag te bezoeken. Voor een derde van de veteranen vormt berichtgeving in andere media dan Checkpoint een stimulans om de laat- ste zaterdag van juni naar Den Haag te komen. Voor 43 procent vormde media-aandacht een stimulans om een lokale veteranendag te bezoeken.


Veteranendagen in de media Aandacht voor veteranendagen in de


media is niet alleen een stimulans tot deelname. Het is ook een goede manier om de bekendheid van vete- ranen en hun militaire ervaringen te versterken. Voldoende redenen om de aandacht in 2012 voor veteranen- dagen in de vijf grootste landelijke en vijf grootste regionale dagbladen eens nader te bestuderen. Welke kranten besteedden de meeste aan- dacht aan de veteranendag? Over welke soort veteranendag werd het meest bericht en wat was de strek- king van de berichten?


Er verschenen in 2012 in de tien onderzochte dagbladen 137 artikelen over veteranendag. De meeste van deze berichten verschenen uiter- aard in juni. Een ruime meerderheid (81 procent) van deze berichten verscheen in regionale kranten. Het Noordhollands Dagblad besteedde de meeste aandacht aan veteranenda-


Tabel 1. Aandacht voor veteranendagen in 2012 naam krant


relatief 0,7 3,6


10,9 2,2 0,7


24,1 15,3 9,5 2,2


30,7 99,9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64