This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren, Nelleke Rienstra en Hein Scheffer


Transparantie in de Basis


Op 5 november is het nieuwe gebouw van de Basis met een mooie en plechtige ceremonie officieel geopend door prin- ses Beatrix. Op 16 november vond de open dag plaats. Het gebouw en de in het gebouw ondergebrachte organisaties werden bezocht door ongeveer vijftienhonderd belangstel- lenden. Voor het Veteranen Platform breekt nu ook het moment aan om te gaan verhuizen naar de Basis. Het bestuur heeft op 12 november afscheid genomen van de medewerkers van de VBM, die ons de afgelopen zeven jaar altijd goed hebben ondersteund tijdens ons verblijf in hun gebouw. We kijken uit naar de verhuizing. Ik kom nu al vaak op de Basis en ik merk dat de contacten veel makkelijker lopen omdat alle instanties die bezig zijn met erkenning, waardering en zorg van en voor veteranen in het gebouw aanwezig zijn en ook – mede door de transpa- rante opzet van het gebouw – heel toegankelijk zijn. Op 8 en 9 november hielden de Staten-Generaal open huis voor de invalide veteranen. Deze waren uitgenodigd om naar het Binnenhof te komen om daar te worden rondgeleid en kennis te maken met leden van de Eerste en Tweede kamer, dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. De


opkomst was met circa veertienhonderd veteranen en hun partners of begeleiders hoger dan verwacht. Dat geeft denk ik aan hoe belangrijk de veteranen deze uitnodiging vinden. In een van de vergaderzalen konden veteranen discussiëren met Kamerleden. Daar kwamen vaak schrijnende gevallen aan de orde. Met de invoering van de Veteranenwet en de uitvoe- ring van de maatregelen die daarin zijn opgenomen, zoals onder meer het opzetten van het veteranenloket, zie ik het als een van de speerpunten van het Veteranen Plat- form om de zorgverlening aan veteranen zo goed moge- lijk te laten verlopen. Ik ben er overigens van overtuigd dat alle instanties die met zorgverlening aan veteranen bezig zijn dat op de beste wijze willen doen. Wellicht dat met het in gebruik nemen van de nieuwe Basis, waarin alle instanties nu zijn ondergebracht, een bijdrage wordt geleverd aan het nog beter afstemmen van de zorg aan veteranen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Jaarlijkse fakkeltocht in teken van bezinning en ontmoeting


Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Op 25 oktober was de jaarlijkse fakkeltocht in Roermond. Tijdens deze indrukwek- kende tocht stonden nabestaanden van militairen een moment stil bij hun overleden dierbaren die zijn gesneuveld tijdens een vredesmissie. Bezinning en ontmoeting stonden op deze avond centraal. Aanwezigen kregen voor de herdenkingsbijeen- komst in de Kapel van ’t Zand een broodmaaltijd aangeboden. Na de herdenkingsbijeen- komst, die in het teken stond van het thema ‘aanwezig/ afwezig’, liepen de circa tachtig aanwezigen met fakkels naar het Monument voor Vredesoperaties in gedenkpark Hat- tem. Op plaquettes


bij het monument staan alle namen geschreven van de militairen die tijdens een vredesoperatie ‘in dienst van vrede’ om het leven zijn gekomen. Nabestaanden legden bloemen op de plaquettes bij de naam van hun geliefde of relatie. De jaarlijkse fakkeltocht wordt door de Diensten Geestelijke Verzorging in samen- werking met het Veteraneninstituut georganiseerd. De Stichting Landelijke Thuis- fronten draagt de kosten. (NR)


52 DECEMBER 2013


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64