This page contains a Flash digital edition of a book.
Publiek langs de route bij het defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag 2012.


gen (42 artikelen). Van de landelijke dagbladen publiceerde De Telegraaf de meeste artikelen (15), zie tabel 1.


Onderwerp van berichtgeving Niet alle 137 artikelen waren primair


gericht op een veteranendag. In de helft van de artikelen was veteranen- dag niet het hoofdthema. Het werd dan slechts genoemd in een artikel dat bijvoorbeeld ervaringen van vete- ranen of diverse activiteiten in de regio centraal had staan. De Nederlandse Veteranendag kon op de meeste berichtgeving rekenen met 56 artikelen (41 procent). De lokale veteranendag volgde echter op


de voet met 51 artikelen (37 procent). Niet alle artikelen gingen overigens over veteranendagen in Nederland; een klein gedeelte (2 procent) berichtte over de veteranendag in de Verenigde Staten.


De artikelen behandelden uiteenlo- pende onderwerpen, zie tabel 2. Het meest voorkomende onderwerp was de aankondiging van een veteranen- dag, lokaal of landelijk (28 procent). Daarna volgden als meest voorko- mende onderwerpen het verslag van een veteranendag (18 procent) en de uitzendervaringen van een veteraan (15 procent).


Tabel 2. Hoofdonderwerp van ‘veteranendagartikelen’ uit 2012 onderwerp


aankondiging veteranendag verslag veteranendag


(uitzend)ervaringen veteraan


actuele zaken gerelateerd aan veteranen(status) lokale veteranenactiviteiten/-evenementen element veteranendag herdenkingen


organisatorische zaken veteranendag overig totaal


absoluut 38 25 21 16 14 8 6 5 4


137 Jubileumjaar


relatief 27,7 18,2 15,3 11,7 10,2 5,8 4,4 3,7 2,9


99,9


Het feit dat de helft van de berichtge- ving niet hoofdzakelijk over de vete- ranendag gaat, maar dat de dag hierin ‘slechts’ genoemd wordt, is een aanwijzing dat de veteranendag meer ingeburgerd raakt. Het wordt namelijk vaak genoemd wanneer het in bredere zin over veteranenzaken gaat, als iets wat vanzelfsprekend bij veteranen hoort. Belangrijk is natuur- lijk ook dat de andere helft van de krantenartikelen wel hoofdzakelijk over veteranendag gaat. Verslagen en aankondigingen van veteranendagen kunnen bij uitstek de interesse van burgers wekken en kunnen mis- schien ook de jongere veteraan ver- leiden om een veteranendag te bezoeken. En waarom ook niet? Andere veteranen zijn immers rond- uit positief en de tiende Nederlandse Veteranendag zal in het komende jubileumjaar ongetwijfeld extra spe- ciaal worden. Bent u al aan het aftel- len? Nog maar een maandje of zes en dan is het weer zover!


De volledige onderzoeksrapporten vindt u op de website van het Veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl


DECEMBER 2013 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64