This page contains a Flash digital edition of a book.
PRINSES BEATRIX OPENT NIEUWBOUW VAN DE BASIS EN HET VETERANENINSTITUUT


Veteranenorganisaties werken samen op nieuwe locatie


Het nieuwe gebouw van zorgcentrum de Basis, waar ook het Veteraneninstituut gevestigd is, werd op dinsdag 5 november geopend door prinses Beatrix. De plechtigheid ging gepaard met enkele toespraken voor een zaal met genodigden. De open dag, ander- halve week later, werd door veteranen, inwoners van Doorn en andere belangstellenden in groten getale bezocht.


Door: Fred Lardenoye D


irecteur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp wees er op 5 november in zijn toespraak bij de opening van het nieuwe gebouw in Doorn op dat geüniformeerden in opdracht van de samen- leving een stap naar voren doen als het moeilijk en gevaarlijk wordt. “Zij mogen daarom rekenen op aandacht, erkenning en gespecialiseerde zorg op die momenten dat zij dat nodig hebben. Hulp vragen en ontvangen zou dan ook heel normaal moeten zijn. Net zo normaal als de constatering dat het wer- ken aan veiligheid soms negatieve sporen achterlaat.”


Samenwerking


Sinds enkele jaren biedt de Basis, behalve aan (oud-)militai- ren, ook aan brandweerlieden, ambulancepersoneel en poli- tiemensen training, coaching en (individuele) hulpverlening. Vandaar dat naast het Veteraneninstituut en de Bond van Neder- landse Militaire Oor- logs- en dienstslachtof- fers (BNMO) ook het Programma Profes- sionele Weerbaarheid van de politie en de Stichting Waardering Erkenning Politie in het gloednieuwe pand in Doorn gevestigd zijn. Daar komen bin- nenkort het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en het Vete- ranen Platform bij. Robert Croll, voorzit- ter van het vfonds, dat een belangrijke financier is van het


De nieuwe look van het Veteranen- instituut. Foto: Erik Kottier


Journalist Coen Verbraak (r) interviewt de politieveteranen Marc Bonnema (l) en Fred Driessen. Foto: Wim Bos


nieuwe gebouw, hield een vurig pleidooi voor samenwerking van de geüniformeerde diensten. “Militairen zetten zich in voor de democratische rechtsstaat. Maar die democratische rechtsstaat wordt mede op de been gehouden door de politie. Dus als deze mensen in en door de dienst worden getroffen en beschadigd raken, is het terecht dat de maatschappij ook daar- naar omkijkt en er aandacht aan besteedt.” In Doorn wordt er al samengewerkt tussen militairen en politie. “Wij hebben die samenwerking altijd van harte aangemoedigd. Niet alleen om effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen, maar ook om meer volume te creëren en daarmee de kwaliteit op peil te houden”, aldus Croll.


Open dag


De samenwerking kwam ook aan de orde in het interview dat Coen Verbraak hield met de politiemensen Marc Bonnema en Fred Driessen, die eerder allebei als militair werden uitgezon- den. De twee politieveteranen vertelden over hun kijk op de geüniformeerde diensten, hun ervaringen en de wijze waarop ze die konden verwerken. De een had daar hulp bij nodig, de ander niet. Na het interview vond de officiële opening plaats door prinses Beatrix. Dat gebeurde met een druk op een rode knop. De openingsplechtigheid werd besloten met een optre- den van het koperensemble van de Fanfare ‘Bereden Wapens’. De in het pand gevestigde organisaties hielden op 16 novem- ber een open dag voor het gewone publiek. Daar waar gere- kend werd op zo’n vijfhonderd bezoekers, bleken er op deze dag maar liefst vijftienhonderd belangstellenden een kijkje te willen nemen in het nieuwe pand. Zij werden getrakteerd op onder meer muziek, rondleidingen en vooral veel informatie over het werk van de verschillende organisaties.


DECEMBER 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64