This page contains a Flash digital edition of a book.
Oprichter en erevoorzitter van het VP, generaal b.d. Ted Meines (l), is ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds actief. Hier bij de Indiëherdenking in Roermond op 6 september jongstleden met naast hem directeur van het Veteraneninstituut Frank Marcus. Foto: Comité Nationaal Indiëmonument 1945-1962


komende jaren flink veranderen. “In de beginperiode van het VP hadden we te maken met slechts een beperkt aantal missies die veteranen gene- reerden. Maar wel in grote aantallen, nog in 2012 bestond de helft van het totale aantal uit veteranen van die paar missies. De veteranen uit die tijd waren weliswaar verdeeld over verschillende eenheden en onder- delen, maar het aantal missies was overzichtelijk: de Tweede Wereld- oorlog, de Indië- en Nieuw-Guinea- periode, de inzet in Korea en – meer recent – de inzet in Libanon. Maar dat is inmiddels veranderd.” Door het grote aantal oorlogs- en vre- desoperaties is ‘de lappendeken’ van verschillende veteranengroepen vol- gens Scheffer nog diverser geworden en zal dat door toekomstige missies alleen nog maar toenemen. “Tegelij- kertijd zullen de oudere veteranenor- ganisaties van het VP verder uitdun- nen. Kortom, er zal een verschuiving van oudere naar jongere veteranen plaatsvinden met een nog diversere achtergrond.”


De voorzitter ziet het als een taak van het VP om deze jongere vetera-


16 OKTOBER 2014


nen aan zich te binden. “Ik hoop dat jongere veteranen, die nu nog actief zijn op social media, zich op de een of andere manier zullen gaan orga- niseren door zich óf aan te sluiten bij bestaande organisaties óf nieuwe organisaties op te richten. Omdat het VP er is om de belangen van álle veteranen te behartigen, staat het VP open om nieuwe veteranenor- ganisaties op te nemen. Dat is een van de redenen waarom het VP zich nu aan het omvormen is van een stichting naar een vereniging met ruimere toelatingscriteria.” Scheffer wil ook actief dienende veteranen meer betrekken bij de veteranenge- meenschap en ze zoveel mogelijk in contact te brengen met de postac- tieve veteranen. “Ik zie daarin een belangrijke verantwoordelijkheid en rol voor de commandanten.“


Trots


Scheffer wijst er ten slotte op dat het beeld van veteranen niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid. “Slechts een klein aantal veteranen heeft na één of meer uitzendingen te kampen met problemen. Ik denk dat het goed is dat we de maatschap- pij ervan bewust maken met welke traumatische ervaringen veteranen te maken kunnen krijgen tijdens een uitzending en dat deze veteranen in voorkomend geval recht hebben op goede zorg. We zullen in mijn ogen echter altijd moeten benadrukken dat het om een relatief klein aantal vete-


ranen gaat en dat het overgrote aantal veteranen zonder problemen en vaak sterker terugkomt van een missie. Als we dat consequent blijven doen, zetten we het juiste beeld neer. Dat is waar de veteranen én de maatschap- pij recht op hebben: veteranen zijn niet zielig, maar sommige veteranen hebben zorg nodig.”


Ondanks de taken die nog in het verschiet liggen voor het VP toont Scheffer zich een tevreden voorzitter bij dit vijfde lustrum. “Alles over- ziend ben ik trots op wat het VP in de afgelopen 25 jaar heeft bereikt. Ik wil iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen. In de eerste plaats natuurlijk Ted Meines, zonder hem was er immers geen VP geweest. Voorts mijn andere voorgangers, Dries Knoppien en Leen Noordzij, die er mede voor hebben gezorgd dat een indrukwekkende lijst met resul- taten kon worden behaald. Maar ook alle vrijwilligers van de besturen van het VP en de aangesloten organisa- ties. Dank ook aan het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Nederlandse Vete- ranendag, de militaire vakbonden, NCHC 1945 Wageningen, het Lande- lijk Zorgsysteem voor Veteranen en last but zeker not least het vfonds dat samen met het ministerie van Defen- sie de veteranengemeenschap finan- cieel ondersteunt.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65