This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORZITTER HEIN SCHEFFER OVER 25 JAAR VETERANEN PLATFORM


‘Het is een club bevlogen mensen’


Door: Fred Lardenoye


Op 2 mei was het precies 25 jaar geleden dat het Veteranen Platform werd opgericht. Dat de huidige erevoorzitter van het platform, generaal b.d. Ted Meines, het initiatief daarvoor in 1989 nam, was vooral uit ergernis over het gebrek aan erkenning, waardering en nazorg voor veteranen. Meines slaagde er wonderwel in om een sterk verdeelde veteranengemeenschap te verenigen. De huidige voorzitter Hein Scheffer daarover: “Zonder Ted Meines was er geen Veteranen Platform geweest.”


N


a de Tweede Wereld- oorlog en de militaire missies in Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea


en de Koreaoorlog kende Nederland zo’n half miljoen veteranen. Maar een veteranenbeleid was er nog niet. Terug in Nederland moesten vete- ranen zichzelf zien te redden. Zo ontstonden allerlei reünieverbanden en belangenbehartigingsorganisaties waarin de veteranen steun bij elkaar zochten. Bij reünies en andere bij- eenkomsten bleek de ontevredenheid onder de veteranen over het gebrek aan erkenning, waardering en zorg. Voor nazorg waren veteranen vooral aangewezen op particuliere orga- nisaties, zoals de Bond van Neder- landse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO) die direct na de Tweede Wereldoorlog was opgericht. De veteranenwereld was in die tijd echter sterk verdeeld: organisaties waren ontstaan vanuit verschillende achtergronden, ieder met eigen ideeën en opvattingen. “Het was Ted Meines die doorzag dat áls de veteranen de erkenning, waardering en nazorg wilden krijgen waar ze recht op hebben, ze samen één vuist moesten maken. ‘Samen sterk!’ was en is nog steeds zijn credo”, aldus


14 OKTOBER 2014


generaal b.d. Hein Scheffer, die anno 2014 de voorzittershamer van het Veteranen Platform (VP) hanteert. In de 25 jaar na de oprichting is het platform uitgegroeid tot een niet meer weg te denken factor in de veteranenwereld. Scheffer: “Op dit moment zijn er 48 organisaties aan- gesloten bij het VP. Het is een bevlo- gen club mensen die zich met hart en ziel inzet voor de veteranengemeen- schap. Ook zie ik dat het VP door onze omgeving wordt erkend als de formele gesprekspartner namens de veteranen.”


Eerste Veteranennota Dat het VP in 1989 tot stand kwam


in een cultuur van verdeeldheid in de veteranenwereld, mag gerust een huzarenstukje genoemd worden. Het meest trots is oprichter en eerste voorzitter Meines nog altijd op het feit dat hij samen met onder ande- ren Rudi Hemmes van de Stichting Samenwerkend Verzet en Nic Smit, destijds voorzitter van de BNMO, alle verschillende partijen bij elkaar heeft weten te brengen. Scheffer: “Meines beschikte over een enorm netwerk met prins Bernhard als een van zijn vrienden. En het lobbywerk van Ted vond ook een gewillig oor


bij Relus ter Beek, destijds de minis- ter van Defensie.”


Het leidde er onder meer toe dat in 1990 de eerste Veteranennota van Ter Beek verscheen en de eerste voorzichtige stappen op het gebied van erkenning, waardering en nazorg voor veteranen werden gezet. “De grondslag voor dat beleid is de opvatting dat veteranen recht heb- ben op respect en waardering voor hun inzet en de door hen gebrachte offers. Zij vervulden immers hun plicht in het belang van het konink- rijk. Tegemoetkomen aan de essentie van hun specifieke behoeften is daarom de kern van het veteranen- beleid.”


Scheffer wijst onder meer op de instelling van de Inspecteur der Veteranen, de reüniefaciliteiten en later de oprichting van de Stichting Dienstverlening Veteranen, de voor- loper van het huidige Veteranenin- stituut. “En niet in de laatste plaats de rol van de Stichting Veteranen Platform zelf, met toen veertien orga- nisaties en vijftigduizend leden. Het VP ontwikkelde zich met succes als formele gesprekspartner van Defen- sie en is steeds meer als een belan- genbehartiger van de Nederlandse veteranen gaan optreden.”


Meer successen


Op de jubileumdag op 2 mei dit jaar las Scheffer in een toespraak voor oud-bestuursleden en andere geno- digden een indrukwekkende lijst voor van de zaken die de afgelopen 25 jaar mede door of op initiatief van het VP voor veteranen zijn bereikt. De uitbreiding van de veteranende- finitie naar militairen in werkelijke dienst met missie-ervaring, vindt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65