This page contains a Flash digital edition of a book.
wordt een geïntegreerd, proactief en preventief veteranenbeleid gereali- seerd. In militaire termen is nu de tijd aangebroken om te consolideren en er voor te zorgen dat wat in de wet en het besluit staat ook goed wordt uitgevoerd.”


Nuldelijnsondersteuning De laatste jaren is er volgens Schef-


De huidige voorzitter van het VP, generaal b.d. Hein Scheffer. Foto: Claudia Heinermann


Scheffer een van de belangrijkste. “De behoefte aan erkenning, waarde- ring en zorg begint niet in de postac- tieve fase, maar direct na de missie. Net zo goed als de werkgeversver- antwoordelijkheid van Defensie niet eindigt op het moment dat de vete- raan postactief wordt. Met de verrui- ming van de definitie naar één soort veteraan kunnen erkenning, waarde- ring en zorg in elkaar overvloeien in één integraal systeem.” De uitbreiding van de veteranen- status vloeit rechtstreeks voort uit de Veteranenwet, die Scheffer ‘een mijlpaal’ noemt. “Met de Veteranen- wet is alles wat de afgelopen 25 jaar is bereikt op het gebied van erken- ning, waardering en zorg wettelijk gewaarborgd. Het veteranenbeleid wordt ook een preventief karakter


fer nog een belangrijk speerpunt in het veteranenbeleid bijgekomen, waar het VP een sleutelrol in speelt. “Mede dankzij het vfonds wordt een landelijk dekkend nuldelijnsonder- steuningssysteem voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties uitgerold, waarbij kameraad- schappelijke ondersteuning beschik- baar is ‘bij de veteraan om de hoek’.” Hoewel er nog volop gewerkt wordt aan dit netwerk, staat er volgens Scheffer nu al een robuust en wer- kend nuldelijnssysteem waar de veteranen en de nuldelijnshelpers op kunnen vertrouwen. “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit systeem veel kunnen betekenen voor de veteranengemeenschap. Het systeem bestaat uit getrainde mensen die allen op hun manier – onzelfzuch- tig – een bijdrage leveren en ik wil al deze mensen daarvoor danken. Het nuldelijnssysteem is geen zorg- systeem, maar een ondersteunings- systeem dat erop is gericht om de veteraan die steun nodig heeft te helpen. Ook kan de nuldelijnson- dersteuner de veteraan indien nodig doorgeleiden naar de zorg achter het


‘Veteranen zijn niet zielig, maar sommige veteranen hebben zorg nodig’


gegeven en is gericht op het voorko- men van klachten en het verlagen van de drempel voor de veteraan om een zorgvraag in te dienen.” Volgens Scheffer kan hierdoor ook beter wor- den voldaan aan de behoeften van de veteraan en diens relaties aan betere informatievoorziening en ondersteu- ning bij re-integratie. “Met de Vete- ranenwet en het Veteranenbesluit


Veteranenloket.” Scheffer benadrukt dat het VP dit niet alleen voor elkaar heeft gekregen. “Veel partijen hebben hier aan meegewerkt. Maar het was vaak wél het VP dat de zaken aan- zwengelde en initieerde.”


Toekomst van het VP Kijkend naar de toekomst ziet


Scheffer het veteranenlandschap de OKTOBER 2014 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65