This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


na een korte plechtigheid op de militair ereveld Grebbeberg, deelneemt aan het bevrijdingsdefilé te Wageningen. Het comité verzoekt veteranen, vaan- deldragers en verenigingen van oud-militairen die wil- len deelnemen met de Bel- gische delegatie zich aan te melden (vóór 15 april). Info (programma, deelname en busvervoer): website: www.belgian-remembrance. org. Aanmelding: Belgisch Nationaal Herdenkingsco- mité: Karmelietenstraat 24 b.7 - 1000 Brussel, e-mail: souvenir.herdenking@gmail. com; Blauwhelmen: Claude Cornil, Ertbruggelaan 52 - 2100 Deurne, e-mail: claude.cornil@telenet.be; Para’s-Commando’s: Eddy Caky, Krokuslaan 10 - 1933 Sterrebeek, e-mail: caky@skynet.be.


3V05 Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking nodigt Utrechtse veteranen, hun nabestaanden en familie uit om deel te nemen aan de dodenherdenking op woens- dag 4 mei 2016, op het Dom-


plein voor de kranslegging en in de Domkerk voor het herdenkingsconcert. Utrecht betrekt ook veteranen van na de Tweede Wereldoorlog bij de herdenking. Zij allen zijn welkom bij de herden- king. Graag reserveert het comité plaatsen voor de vete- ranen. Aanmelden: gemeente Utrecht t.a.v. Nucan Kaya, e-mail: kabinet@utrecht.nl of tel: 030-2861465.


3V07 In het weekend van 4 t/m 8 mei tijdens het Brielse Bevrijdingsfestival staat Brielle helemaal in het teken van de bevrijdingsdagen van 1945. Legervoertuigen uit die tijd komen naar Brielle. Op het Blijkersbolwerk en het Bastion V verrijst een groot legerkampement om zo geallieerden onderdak te bieden. Vier dagen lang is het mogelijk om van dichtbij te bekijken hoe het er in zo’n kampement aan toeging tij- dens de laatste oorlogsdagen. Verder worden er op de wal- len en in de Brielse binnen- stad enkele demonstraties gegeven waarbij historische gebeurtenissen worden


3V06 De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrij- ders (SNVM) maakt bekend dat zij voor de motorritten van 2016 de volgende data hebben vastgesteld: zaterdag 16 april: openingsrit, vrijdag 24 en zaterdag 25 juni: NLVD-rit, zondag 18 september: vredesrit en zaterdag 15 oktober: snertrit naar IGK. Op uitnodiging van de Stich- ting Nederlandse Veteranendag was de SNVM in febr in Utrecht aanwezig op de jaarlijkse motorbeurs. Naast informatie over de veteranendag zelf, vertelden de motor- rijders over hun activiteiten. Wilt u meer weten over de SNVM of wilt u meerijden op een van de ritten? Op web- site www.veteranenmotorrijders.nl vindt u meer informa- tie. Ook op Facebook zijn ze actief: www.facebook.com/ veteranenmotorrijders.


nagespeeld in de vorm van re-enactments. Info: Bevrij- dingsfestival organisatie, tel: 0181-487120, website (actuele programma): www. bevrijdingsfestivalbrielle.nl.


3V08 Op 7 en 8 mei vindt de derde editie van het militair weekend plaats op het Hembrugterrein in Zaandam (10.00-17.00 uur). Het handhaven van vrede en veiligheid in de twin- tigste eeuw staat tijdens dit weekend centraal. Het thema voor dit jaar is Van huis met een missie. D.m.v. historische voertuigen en re-enactmentgroepen die de geschiedenis doen herleven, wordt de strijd voor de vrede uitgebeeld. Tevens vinden er weer een militariamarkt, een modelbouwmarkt en ver- schillende optredens plaats. Ook kunnen er rondritten met historische militaire voertuigen en oude civiele autobussen worden gemaakt. Er is zelfs een ritje met een smalspoortreintje mogelijk en er kan met een helikop- ter een rondvlucht gemaakt worden. Toegangsprijs met


veteranenpas: gratis (eve- nement). Website (actuele programma): www.militair- weekendhembrug.nl.


3V10 Op 2 september is de 16e uitvoeringsdag van de Stichting Militaire Presta- tietocht te Paard (MPTTP). In totaal zijn er vier routes, de longtrail-route (35-40 km), de shorttrail-route (18- 25 km) en de route voor de aanspanningen (18-25 km). De route voor de Tactical Pack Animals zal ongeveer 15-20 kilometer bedragen, maar dient wel te voet wor- den afgelegd. Alle routes lopen over het terrein van het Infanterie Schietkamp Harskamp en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Zie voor het actuele programma de website: www.mpttp.nl. Het maximum aantal deel- nemers is vastgesteld op 140. Opgave: via het inschrijf- formulier op de website. Stichting Militaire Presta- tietocht Te Paard (MPTTP) p/a Simon Vestdijkstraat 23, 6708 NW Wageningen, tel: 06-43008629 (voorzitter), e-mail: info@mpttp.nl.


3V09 Op 14 en 15 mei vindt in het Oorlogsmuseum Over- loon Militracks plaats. Militracks is een evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de militaire techniek van de Tweede Wereldoorlog. Er is een grote militaria- en docu- mentatiebeurs en er staan twee dagen lang (09.00-17.00 uur) vooral Duitse Sd.Kfz (Sonderkraftfahrzeug) voertuigen centraal, zowel motoren, transportvoertuigen, comman- dowagens als halfrupsen en tanks. Zij rijden rond op een speciaal parcours dat door het oorlogsmuseum loopt. U kunt meerijden. Voor het meerijden met voertuigen kunt u tijdens het evenement losse tickets kopen op het terrein zelf. Entree: € 15,- (evenement en museum). Oorlogsmu- seum, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl of www.militracks.nl.


54


april 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65