This page contains a Flash digital edition of a book.
Foto in het kader van Veteraan op de arbeidsmarkt. Bart Noordzij, Afghanistanveteraan. Werkzaam bij APM Terminals Rotterdam als Execution Manager afdeling Operations.


Checkpoint In het onderzoek Kerngegevens Veteranen is ook aandacht besteed aan de diensten die het Vi levert. Er zijn 1284 veteranen (85 procent) die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onder- zoek diensten hebben afgenomen van het Vi. Het merendeel noemt hier het lezen/doorbladeren van Checkpoint (82 procent). Tweederde van vetera- nen die gebruik hebben gemaakt van een van de diensten is hier (zeer) tevreden over.


Uit de toelichting op de vraag over de tevreden- heid blijkt dat voor een aantal, met name jongere veteranen, geldt dat het zich wat minder aange- sproken voelt door de artikelen in het blad. Ech- ter het geluid dat de boventoon voert, is dat het een fijn blad is om te lezen.


ervaringen. Leeftijd is gerelateerd aan levensfase, wat van invloed is op hoe je in het leven staat als mens. Maar ook de tijd die er verstreken is sinds het verlaten van de krijgsmacht speelt een rol. Het leven in de bur- germaatschappij is anders of wordt als anders ervaren. De krijgsmacht is een unieke organisatie met een geheel eigen cultuur. Door het verlaten van de krijgsmacht is men militair af en daardoor verliest iemand een deel van zijn of haar identiteit dat heel belangrijk en beeld- bepalend was. Het kost daarna tijd om uit te zoeken wie men als gewoon burger is en waar men bij hoort. Jongere veteranen hebben doorgaans korter geleden de dienst verlaten en zitten qua gevoel, beleving en herinnering nog wat meer aan het uniform vast. Ze zijn als burger


herboren, maar de navelstreng met Defensie is gevoels- matig nog niet doorgeknipt. Dat is mogelijk een reden dat jongere veteranen vaker aangeven moeite te hebben met de overgang of last te hebben van klachten die zij relateren aan de uitzending. Herinneringen en erva- ringen een plek geven kost gewoon tijd. Bovenstaande impliceert niet dat tijd alle wonden heelt. Voor enke- len lukt het helaas niet om hun draai te vinden en de ervaringen een plek te geven en bij hen blijven klachten bestaan. Voor sommigen geldt weer dat pas na verloop van tijd klachten ontstaan. De resultaten van het onder- zoek kerngegevens laten wel zien dat met het verstrijken van tijd voor velen geldt dat zij weer hun draai gaan vinden.


Inzichten Het onderzoek Kerngegevens Veteranen heeft dankzij 1.500 deelnemende veteranen weer veel nieuwe data opgeleverd waarmee het Veteraneninstituut aan de slag gaat. Het inzicht dat het tijd kost om ervaringen een plek te geven, is een waardevolle uitkomst van dit onderzoek. Dat is iets wat militairen die de dienst ver- laten meegegeven kan worden. Zo leren veteranen van veteranen dat het niet raar is dat je je na het verlaten van de krijgsmacht even ontheemd voelt en zoekende bent in de burgermaatschappij waar je voor je gevoel tot dan toe alleen in je vrije tijd als ‘bezoeker’ mee te maken had. De resultaten maken duidelijk dat een deel van de veteranen behoefte heeft aan (iets) meer begelei- ding bij hun overgang van militair naar burger. Ook dan zal echter gelden dat (weer) burger worden soms gewoon tijd kost.


De onderzoeksresultaten zijn te vinden op www.veteraneninstituut.nl.


april 2016 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65