This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren, Janke Rozemuller, Hein Scheffer en Ageeth van Veen


Beleidsplan


Tijdens de eindejaarsbijeenkomst in december 2015 heeft het bestuur zijn nieuwe beleidsplan 2016-2020 met als thema ‘De trotse veteraan’ gepresen- teerd. Dit thema is gekozen omdat het Veteranen Platform (VP) wil dat de beeldvorming rond de veteraan juist wordt neergezet. Veteranen doen door hun werk en uitzendingen competen- ties op die van grote meerwaarde zijn voor de maatschappij en daar mogen we trots op zijn. Om het beleidsplan concreet te maken, heeft het bestuur in februari in een heisessie een aantal onderwerpen nader ingevuld. Zo is er een jaarplan 2016 opgesteld waarin we per kwartaal aangeven welke acties we ondernemen. Daarmee hebben we voor onszelf een leidraad met concrete acties die ons in 2016 helpt bij het bereiken van de doel- stellingen uit het beleidsplan. In het beleidsplan is opgenomen dat we een Raad van Advies zullen gaan instellen. Met die raad willen we de bestuurskracht en de invloed van het VP vergroten. We hebben besloten om daarvoor prominente mensen uit


de politiek, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de militaire wereld te benaderen. Ik kan u nu al laten weten dat oud-CDS generaal b.d. Peter van Uhm en burgemeester John Berends van Apeldoorn direct hebben toegezegd zit- ting te willen nemen in onze Raad van Advies. Zodra de raad compleet is, zal ik u daar nader over informeren. Ook hebben we uitgebreid gesproken over de wensen die we als VP hebben ten aanzien van de faciliteiten voor reünies, herdenken, enzovoort. Defen- sie heeft besloten om als vervolg op de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële stromen en de bijdrage van het vfonds de Regeling Reüniefacilitei- ten te herschrijven. Ons wensenpakket is erop gericht de bestaande regeling te vereenvoudigen en breder te kunnen gebruiken. Zo willen we de regeling inzetten om veteranen die nog niet gebonden zijn te vinden en zo mogelijk te binden aan een bestaande vereniging of ertoe te bewegen een eigen organisa- tie op te richten. Ook willen we meer financiële armslag voor de organisaties die de activiteiten voor veteranen orga-


niseren met als reden dat er zonder organisatie(s) geen activiteiten wor- den ontplooid. Ten slotte willen we een regeling die breder is dan alleen reünies, maar ook voorziet in herden- kingen en andere veteraan specifieke activiteiten; dus een Regeling Vetera- nen-faciliteiten. We zitten nog vooraan in het proces en het is daarom nog te vroeg om concrete resultaten hierover te melden. Zoals u ziet, is het beleidsplan geen loos stuk papier, maar een richtingge- vend document waaronder activiteiten en doelstellingen liggen waaraan u ons kunt houden. We houden u hiervan op de hoogte via onze website waar onder meer ook het beleidsplan en het jaar- plan 2016 zijn te vinden (www.veteranenplatform.nl).


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Laatste kans aanmelden defilé Veteranendag


Op vrijdag 15 april is de sluitingsdatum voor het aanmelden voor het defilé tij- dens de Nederlandse Veteranendag. Wil je meelopen in het defilé? Meld je dan voor 15 april aan via Mijn Vi. Ga voor Mijn Vi naar Veteraneninstituut.nl/ diensten/direct-regelen. (CC)


Foto: archief Veteraneninstituut april 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65