This page contains a Flash digital edition of a book.
ONDERZOEK NAAR ERVARINGEN, OPVATTINGEN EN OORDELEN VAN VETERANEN


Burger worden kost soms gewoon tijd


Het kost sommige veteranen tijd om na het ver- laten van de krijgsmacht weer te wennen aan de burgermaatschappij. De helft van de veteranen had geen moeite met die overgang en ruim drie- kwart heeft zijn plek in de samenleving weer gevonden. Jonge veteranen geven echter vaker dan oudere veteranen aan dat zij moeite hebben (gehad) met de overgang naar de burgermaat- schappij en dat zij daarin hun plek nog niet heb- ben gevonden. Het kost sommigen blijkbaar wat meer tijd om weer burger te worden.


Door: Melanie Dirksen Foto: William Moore


vinden en waarover zij wel of niet tevreden zijn. Met persoonlijke gesprekken bereikt het Vi echter maar een klein deel van de ruim 100.000 veteranen. Daarom maakt het Vi ook gebruik van vragenlijstonderzoek om opvattingen en voorkeuren van veteranen te peilen en hun ervaringen vast te leggen. Een van die onderzoeken is het jaarlijkse onderzoek Kerngegevens Veteranen. In september 2015 zijn 3.520 veteranen uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek, evenveel mannen als vrouwen. Ruim 1.500 van hen stuurden uiteindelijk een ingevulde vragenlijst retour.


H


Fraaie rapportcijfers Het onderzoek leverde op hoofdlijnen een kristalhelder beeld op. Het overgrote deel van de veteranen is (zeer) tevreden over het veteranenbeleid en de dienstverlening aan veteranen door het Vi en het Veteranenloket. Rond de driekwart van de veteranen kijkt positief terug op zijn of haar uitzending(en), is er trots op veteraan te zijn en heeft geen gezondheidsklachten gekregen door de uitzending. Dat zijn fraaie rapportcijfers. Minder hoog scoort het gevoel van waardering. Minder dan 40 procent voelt zich (erg) gewaardeerd door Defensie, samenleving, media en omgeving en bijna 20 procent voelt zich (hele- maal) niet gewaardeerd. Wat ook opvalt, is dat mannen


24 april 2016


Veteranen is ook gevraagd in hoeverre zij gezondheids- klachten hebben (gehad) die te maken hebben met de uitzending. Het merendeel van de veteranen (74 procent) geeft aan nooit dergelijke klachten te hebben (gehad); 12 procent heeft ooit dergelijke klachten ervaren, maar nu niet meer en 14 procent ervaart nog steeds gezondheids- klachten die zij (deels) toeschrijven aan de uitzending. Ook hier geldt: jongere veteranen geven vaker aan derge- lijke klachten te (hebben) ervaren.


Tijd Enkele resultaten doen vermoeden dat (leef)tijd een belangrijke factor is als het gaat om het wennen aan het burgerleven en het verwerken van ingrijpende militaire


et Veteraneninstituut (Vi) is continu in gesprek met veteranenorganisaties en indivi- duele veteranen om te weten te komen waar- aan zij behoefte hebben, wat zij belangrijk


en vrouwen als veteraan behoorlijk op elkaar lijken. Eigenlijk verschillen ze maar op één aspect van elkaar. Vrouwen voelen zich wat minder sterk veteraan. Zij zijn net zo trots op het feit dat zij veteraan zijn, maar dragen dat minder uit dan mannen. Tijdens de Veteranenlezing 2015 met als thema de vrouwelijke veteraan, brachten tal van vrouwelijke veteranen dit ook al naar voren.


Overgang burgermaatschappij Mannen en vrouwen verschillen dus nauwelijks van elkaar. Wel zijn er verschillen tussen veteranen als wordt gekeken naar leeftijd, vooral wanneer wordt ingezoomd op de overgang van de krijgsmacht naar de burgermaatschappij en het ervaren van gezondheids- klachten. Ongeveer een derde van de veteranen geeft aan (veel) moeite te hebben gehad met het inruilen van het uniform voor het burgerkloffie (zie figuur 1). Bij dit deel van de respondenten blijkt dat hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft moeite te hebben gehad met deze verandering. Hetzelfde patroon is zichtbaar bij de antwoorden op de vraag of iemand zijn of haar plek weer heeft gevonden in de burgermaatschappij.


Figuur 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65