This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 3R01 Reünie OVW Bataljon Zeeland 1 en 2, 14 RI. Datum: 20 april 2016. Locatie: Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp. Info: G. Sinke, Hammarsk- jöldlaan 12, 4334 EN Middel- burg, tel: 0118-638212.


3R02 Reünie 4-2 RI. Datum: 21 mei 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: H. Hoed, tel: 026- 3819815/06-36372245 of W. Broekmeyer, tel: 035-5827760/06-52476807.


3R03 Reünie 322 Spitfire Squadron (Indië-periode). Datum: 26 mei 2016. Locatie: bedrijfsrestaurant De Brik, voormalige vlieg- basis Soesterberg. Info: secretariaat 322 Spitfire Squadron Indië-periode, p/a E.K. Boseker-v.d. Putten, Moerdijkse Postbaan 26, 4872 LJ Etten-Leur, e-mail: overvbosch26@kpnmail.nl.


3R04 Reünie voor oud- Schoppingenmedewerkers Staf 2GGW en 12 GGW, 220 Squadron en Verz. Squadron (Mess, M.T., BABOV(DGWT) KMAR en onderwijsperso- neel en leerlingen Oranje Nassauschool te Schoppin- gen. Datum: 28 mei 2016. Locatie: Alte Post Hotel, Schoppingen, Duitsland. Info en aanmelding: www.schoppingen.nl.


Herdenkingen 3H01 Herdenking geval- lenen uit de voormalige gemeente Valburg (nu gemeente Overbetuwe). Datum: 21 april 2016. Locatie: Indiëmonument op het Julianaplein te Andelst (aanvang: 13.00 uur, aanslui- tend bestaat de gelegenheid


52 april 2016


om met elkaar na te praten bij de Clara Fabriciusschool, De Hoge Hof 8 te Herveld). Info: Jan van Boeijen, e-mail: janvanboeijen@onsbrabant- net.nl.


3H02 Nationale Dodenher- denking. Datum: 4 mei 2016. Locatie: Nieuwe Kerk te Amsterdam (herdenkingsbij- eenkomst voor direct betrok- kenen en nabestaanden, uitsluitend voor genodigden) en officiële plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam. Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsen- gracht 89, 1018 VR Amster- dam, tel: 020-7183500, fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H03 Dodenherdenking Grebbeberg. Datum: 4 mei 2016. Locatie: Rhenen, militair ereveld Grebbeberg. Info: gemeente Rhenen, tel: 0317-612333.


3H04 Dodenherdenking Koopvaardij. Datum: 4 mei 2016. Locatie: Nationaal Koop- vaardijmonument De Boeg te Rotterdam. Info: gemeente Rotterdam, Bureau Zelfstandigen en Scheepvaart, tel: 010-2062714.


3H05 Herdenking Indië- gesneuvelden te Beverwijk. Datum: 4 mei 2016. Locatie: Kuenenplein te Beverwijk (aanvang: 12.15 uur, einde: 13.00 uur, aan- sluitend samenzijn voorma- lig Sancta Maria klooster aan de Wilgenhoflaan 2a in Beverwijk). Info: Stichting Indië-Monu- ment Beverwijk,


G.J.A. Groen, Catharina Amaliahof 47, 1947 HT Beverwijk, 06-54361513, e-mail: gjagroen@telfort.nl.


3H06 Dodenherdenking Ereveld Loenen. Datum: 4 mei 2016. Locatie: ereveld Loenen. Info: Oorlogsgravenstichting, tel: 070-3131093.


3H07 Herdenkingsplechtig- heid, defilé, symposium en herdenkingsbijeenkomst Wageningen. Datum: 5 mei 2016. Locatie: 5 Mei Plein te Wage- ningen. Info: het betreft een geza- menlijke activiteit van de gemeente Wageningen en Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wagenin- gen45). Zie voor actuele info: www.wageningen45.nl. Info symposium, herdenkings- bijeenkomst (uitsluitend op uitnodiging) en defilé (deel- name geallieerde en Neder- landse WO II-veteranen, in beperkte mate aangevuld met andere veteranen op basis van een jaarlijks te kiezen thema, aanmelding gaat via eigen veteranen- vereniging): Projectbureau Wageningen45, Postbus 1, 6700 AA Wageningen, tel: 0317-492522, e-mail: 4en5mei@wageningen.nl, website: www.wageningen45.nl.


3H08 Nationale viering van de bevrijding. Datum: 5 mei 2016. Locatie: het nationale start- schot is ieder jaar in een andere provincie, ’s mid- dags heeft iedere provincie (en Amsterdam) een eigen bevrijdingsfestival en ’s avonds is het afsluitende openluchtconcert in Amster- dam. Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, tel: 020-7183500, fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H09 Herdenking geval- lenen van het voormalig 1e Regiment Huzaren (1 RH). Datum: 10 mei 2016. Locatie: Monument voor de gevallenen van het voorma- lig 1e Regiment Huzaren (1 RH), Koninginnelaan te Voorthuizen (verzamelen: v.a. 10.00 uur achter het monument bij gebouw Cres- cendo, Van Den Berglaan te Voorthuizen, aanvang: 11.30 uur). Info: Regimentsaanspreek- punt, W. Bouwmans, e-mail: ra@sytzama.nl, website: www.sytzama.nl.


3H10 Wapendag Regiment Genietroepen (herdenking, veteranenmiddag en feest- avond). Datum: 19 mei 2016. Locatie: Van Brederode- kazerne te Vught (gratis vervoer van NS-station Den Bosch naar Vught en terug v.a. 08.00 tot 23.30 uur). Info en aanmelding: www. regimentgenietroepen.nl.


3H11 Herdenking ter nage- dachtenis aan de gesneu- velde Indië-militairen uit Zuidoost-Drenthe. Datum: 25 mei 2016. Locatie: centrum van Emmen (aanvang: 14.30 uur). Info: Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militai- ren 1945-1962, G. Achter- hof, Holtlaan 95, 7824 SE Emmen, tel: 0591-620545.


Tentoonstellingen en musea


3T01 Van 22 april t/m 25 september is in het Verzets- museum Amsterdam de expositieWorld War Two Today. Fotografie van Roger Cremers te zien. Cremers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65