search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ring in onze branche zal vormen in de komende jaren. Dat is nu ook al het ge- val en voor het feitelijke werk maakt dat ook niet veel uit. Een andere opgave be- tekent bijvoorbeeld niet een geheel an- dere werkwijze of per se minder werk. Maar dat wil ook niet zeggen dat het een lucratieve markt is.”


Waar maakt u zich zorgen over? “Een trend van de afgelopen jaren is dat verschillende overheden, van Rijkswa- terstaat tot gemeenten, meer op con- currentie zijn gaan tenderen. Bij veel as- faltbestekken speelt EMVI bijvoorbeeld een ondergeschikte rol. Dat heeft voor- al tot concurrentie op prijs geleid, waar- bij veel partijen te laag of te risicovol hebben ingeschreven waardoor zij in de problemen kunnen komen. Geluk- kig zien we de laatste tijd wel een an- dere beweging. De nieuwe marktvisie van Rijkswaterstaat is positief en daarin wordt ook gezocht naar een nieuwe ba- lans waarbij een redelijke prijs gevraagd kan worden voor het product dat gele- verd moet worden, zonder dat concur-


rentie daarmee verdwijnt. Maar we moe- ten nog wel zien hoe dat in de praktijk uitpakt. In de afgelopen jaren hebben voornamelijk gemeenten fors moeten bezuinigen op hun personele bezetting. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat er veel kennis om opdrachten in de infrastructuur goed te kunnen facilite- ren, is verdwenen. Dit baart de sector zorgen omdat de kwaliteit van bestek- ken hierdoor geen vanzelfsprekendheid (meer) is. Wij zien dat gemeenten zich hier steeds meer van bewust worden en willen graag met gemeenten in gesprek om de uitvraag te verbeteren.”


Nederland heeft misschien wel de beste infrastructuur in de wereld, de asfaltbranche is internationaal koploper op het gebied van duurzaamheid en monitoring van kwaliteit. Dit klinkt als een ideaal exportproduct?


“Dat zou je kunnen denken, maar KWS werkt alleen in Nederland en dat geldt ook voor veel andere bedrijven in de in- frastructuur. Wij nemen onze grondstof-


fen wel uit het buitenland af, maar in het buitenland werken is een ander ver- haal. De regelgeving, de contracten, die zijn sterk nationaal bepaald, waardoor de markten op het gebied van infra- structuur en ook asfalt, behoorlijk geslo- ten werelden zijn.”


GEOSYNTHETICS Asfaltonderhoud met TenCate Polyfelt®


> Hoge treksterkte bij lage rek Bitumen


> Maximale hechting door uitstekende affi niteit met bitumen


> EN ISO 15381 Wapening + Spanningsabsorptie + Sealing


SPARK THE FIRE FOR BASALT


PGM-B


Bezoek www.geonederland.nl voor meer informatie Nr.2 - 2017 OTAR Advert TenCate Polyfelt PGM-B_OTAR_v1.2.indd 1 2-12-2016 09:52:02 O Nr.2 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com