search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
last naar egelen


prioritering aangekondigd voor de lo- caties langs snelweg en spoor om bin- nen het budget te blijven. De prioritering moet nog worden uitgewerkt, aldus Lou- rens. Uitgangspunt is dat de hoogst be- laste locaties als eerste in aanmerking komen voor schermen en stil asfalt, met als doel geluidsgehinderden zo optimaal mogelijk te beschermen. In het jaar 2020 moeten alle saneringsplannen gereed zijn, waarna de realisatie kan beginnen.


De rangorde van maatregelen is beleids- volgend. Als eerste wordt gekeken naar bronmaatregelen, zoals stiller asfalt. Ver- volgens naar geluidsschermen of -wal- len. Als laatste komt gevelsanering in aanmerking. “Als we met asfalt of een scherm geen- of onvoldoende geluid kunnen reduceren, kan gevelisolatie uit- komst bieden”, aldus Lourens. Het pro- ject Gevelisolatie van Rijkswaterstaat voert de gevelisolatie uit als de bewo- ners daarmee instemmen.


Consortia


Rijkswaterstaat heeft de onderzoeks- werkzaamheden grotendeels uitbesteed aan drie consortia van ingenieursbu- reaus: Movares/Sweco, Antea Group/ Royal Haskoning/Witteveen&Bos en Ar- cadis/M+P, die ieder enkele regio’s van Rijkswaterstaat voor hun rekening ne- men. “De bureaus zijn nu bezig met het herberekenen van het akoestisch onder- zoek en de inpassing van geluidsmaat- regelen voor locaties in heel Nederland die in aanmerking komen voor sanering.”


Mijlpalen


matigheidscriterium wordt bepaald of de kosten van de maatregelen opwegen te- gen de geluidsreductie. Op basis van de nieuwe regels wordt de saneringsopga- ve van Rijkswaterstaat opnieuw doorge- rekend.


Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de inpassing van de maatregel - bijvoor- beeld het scherm - in de bestaande si- tuatie. Daarna worden ontwerp- en de- fi nitieve saneringsplannen opgesteld, op basis waarvan wordt besloten waar wel- ke geluidsbeperkende maatregelen wor-


den getroffen. “Door de nieuwe regels zullen in de praktijk minder schermmaat- regelen worden genomen dan met het oude doelmatigheidscriterium”, zo ver- wacht Lourens. “Maar de binnenwaarde van de te saneren woningen is in ieder geval geborgd. Dat zal gebeuren met stil- ler asfalt, een geluidscherm, gevelisolatie of een combinatie van die maatregelen.”


Budgetgestuurd


Het MJPG is budgetgestuurd. Naast de nieuwe regels voor doelmatigheid is een


De herziening van het onderzoek is ook gebruikt om de onderlinge samenwer- king te verbeteren, zegt Lourens. De pro- jectorganisatie bij Rijkswaterstaat is aan- gepast en er zijn ’mijlpalen’ afgesproken. “Zowel de opdrachtnemer als de op- drachtgever heeft de uitdaging om zijn werkzaamheden rondom deze mijlpalen te organiseren, zodat de resultaten tijdig beschikbaar komen.” Voor alle zeven re- gio’s van Rijkswaterstaat zijn er inhou- delijk gezien integrale uitgangspunten vastgesteld, aldus Lourens. De landelijke uitgangspunten kunnen op afzonderlijke plekken wel tot verschillende resultaten leiden. “Om de meest effectieve oplos- singen te ontwerpen is maatwerk nodig.”


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 45


Foto: Van Campen Industries (Cadicom SAA A1 A10 Amsterdam)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com