search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In 2014 is Noord-Holland van start ge- gaan met het project ‘Blauwe Golf’ waar het Brug Management Systeem deel van uitmaakt. Samen met onder ande- re Rijkswaterstaat, de gemeenten Zaan- stad, Amsterdam en ProRail wordt sindsdien gewerkt aan een betere infor- matie-uitwisseling tussen vaarwegbe- heerders, vaarweggebruikers en weg- verkeer met betrekking tot real-time openingstijden van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen. Het gemeenschappelijke doel is om ver- voer over water aantrekkelijker te maken voor verladers en vervoerders en ook de verkeershinder als gevolg van brugope- ningen te verminderen. Schippers ko- men vlotter en soepeler op de plaats van bestemming door de vaarsnelheid op de nieuwe informatie aan te passen. Rekening houdend met de gemiddelde snelheid waarmee schepen varen, kun- nen bruggen op vaste tijden open en ontstaat er een open vaarpad. Door ook nog eens zoveel mogelijk in konvooi- vorm te varen, wordt extra tijdwinst ge- realiseerd.


Bosman: “Met het BMS proberen wij in dat hele proces het optimale moment te bepalen waarop een brug bediend moet


MARKTPARTIJEN ALS VID, ANWB OF TOMTOM KUNNEN REAL-TIME VRIJELIJK OVER DEZE DATA BESCHIKKEN


worden. Aan de hand van zoveel moge- lijk gegevens over het weg-, water- en treinverkeer combineert het systeem data uit diverse bronnen en genereert daaruit een advies voor de brugbedie- naar.”


Actuele data


De data waarvan het BMS zich bedient zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de provincie Noord-Holland, Rijks- waterstaat, andere provincies en haven- bedrijven van Amsterdam en Rotterdam die data verzamelen over wegverkeer, scheepvaart, openbaar vervoer en hulpdiensten. Dat kunnen data zijn van ‘track and tracé’ systemen in bussen en schepen, data van de verkeerscen- trale van de provincie waar wegen met camera’s worden gemonitord, maar ook data van service providers, et cetera. Het is voor het eerst dat dergelijke ac- tuele data op deze brede schaal worden gecombineerd en gebruikt om brugope- ningen te optimaliseren.


Bedieningsprotocol “Het bedieningsproces van een brug of sluis valt in drie delen uiteen”, vervolgt Bosman. “Allereerst is er de verkeers- kundige afweging die een brugbedie- naar moet maken wanneer een schip zijn komst aankondigt en verzoekt de brug voor hem te openen. Op dat mo- ment levert het BMS de bedienaar de data over de actuele situatie op de weg, het openbaar vervoer, het spoor en de openingstijden van nabijgelegen brug- gen en geeft tegelijkertijd, met onder- bouwing, het ideale tijdstip aan waar- op de brug bediend kan worden. Op dat moment geeft hij een indicatie voor het moment dat hij de brug denkt te gaan openen en kan het scheepvaartverkeer zijn snelheid daar op aanpassen. Ver- volgens treedt de veiligheidsfase in. Dat wil zeggen dat de bedienaar even wordt afgesloten van ‘de buitenwereld’ zodat hij zich volledig kan richten op het vei- lig bedienen van de brug. Daarna treedt de administratieve fase in en worden de schepen geregistreerd die zijn doorge- laten.


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com