search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZOALS IN HET GEVAL VAN DE MERWEDEBRUG ACHT IK NIET HEEL GROOT’


sommige gevallen is een brug versterkt, zoals in het geval van de Galecopper- brug in Utrecht. In een aantal gevallen is de verkeerscapaciteit met meer rij- stroken vergroot zoals bijvoorbeeld bij de brug bij Ewijk waar een nieuwe brug naast de oude is gelegd waarbij de be- staande stalen brug uit 1976 is gere- noveerd. In het programma Renovatie Bruggen worden veertien stalen brug- gen grootschalig aangepakt. Het gaat om een gestructureerde aanpak van bruggen die op basis van de staat van de brug en in relatie tot de doorstro- ming van het verkeersnetwerk aan de beurt komen. Tegelijkertijd is vanwege de zwaardere belasting door meer ver- keer het reguliere onderhoud geïnten- siveerd. De aanpak van bruggen die nu veertig tot vijftig jaar oud zijn, staat dan ook hoog op het prioriteitenlijstje van Rijkswaterstaat. Hoe kan het dan toch dat de Merwedebrug, in 1961 door Ko- ningin Juliana officieel geopend, twee maanden lang afgesloten was voor zwaar verkeer?


ontwerpfilosofie van destijds en het was duidelijk dat die bruggen aangepakt moesten worden. De boosdoeners zijn de toegenomen verkeersintensiteit en het zwaardere verkeer. Ook betonnen bruggen en de wegen hebben te lijden onder veel en veranderend vrachtver- keer. Niets doen was geen optie meer, realiseerde men zich bij Rijkswaterstaat ook. De constructieve sterkte van de bruggen moest verbeterd worden.


Doorstroming verkeer


Bruggen kunnen niet van de ene op de andere dag vervangen worden om- dat de doorstroming van het verkeer een steeds grotere rol is gaan spelen in de vraag of een brug vervangen of ver- nieuwd moet worden. Veelal wordt tot renovatie van deze bruggen besloten waarmee een onderhoudsvrije periode van zo’n dertig jaar wordt beoogd. In


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 25


Incident Volgens Henk Kolstein, Associate Pro- fessor Steel and FRP Structures aan de TU Delft, gaat het, hoe vervelend ook, om een incident. “De opgave om onze infrastructuur op peil te houden is groot. Het Rijk, provincies en gemeenten zul-


len daar in de komende jaren veel aan- dacht voor moeten hebben, maar de kans op een langdurige afsluiting van een belangrijke verkeersader zoals in het geval van de Merwedebrug acht ik vooralsnog niet heel groot. Dat neemt niet weg dat tijdens een meer specifie- ke inspectie van een brug iets aan het licht kan komen wat je niet verwacht. De meetapparatuur waarmee de condi- tie van de brug permanent in de gaten wordt gehouden, wordt gelukkig steeds beter, waardoor we sneller kunnen zien of er problemen zijn met de constructie. Daardoor kunnen mogelijke onverwach- te problemen eerder gesignaleerd wor- den en kunnen afsluitingen zoals bij de Merwedebrug wellicht voorkomen wor- den. Dat is niet alleen van belang voor de veiligheid, maar ook goedkoper. Je kunt natuurlijk beter problemen voor zijn, dan dat je onderhoudsactiviteiten moet uitvoeren die grote consequenties voor de doorstroming van het verkeer tot gevolg hebben.”


Grondige inspecties


Kolstein denkt ook niet dat er te weinig aandacht is voor controle op de con- structieve veiligheid van bruggen. “Er zijn protocollen voor de reguliere in- specties en daarbij wordt grondig ge- keken of er iets mis is met een brug. Maar we moeten naar aanleiding van de


‘DE KANS OP EEN LANGDURIGE AFSLUITING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com