search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Er moeten meer fi ets- Nederland


BELEIDSADVISEUR EN OFFICER PUBLIC AFFAIRS BIJ DE FIETSERSBOND


WIM BOT


denken aan ‘autosnelwegen’. Boven- dien vind ik dat het woord ‘snelweg’ te veel verwachtingen wekt. Ik zie het vooral in verbeteringen van bestaande fi etspaden. Wij denken als Fietsersbond dat deze verbeteringen zeker een rol kunnen spelen in het opheffen van fi les. Ondanks de digitale snelweg nemen de autofi les weer toe.”


PRO Tekst: Edith Andriesse


“Als meer mensen gebruik maken van de fi ets voor woon-werkverkeer kan de fi ledruk alleen maar afnemen. Met de enorme opkomst van elektri- sche fi etsen is dat nu heel goed mo- gelijk. Mensen kunnen op een snelle, comfortabele, gezonde manier per fi ets naar hun werk reizen. Maar dan moeten de voorwaarden wel in orde zijn. Het moet bijvoorbeeld zo zijn dat de fi etspaden zo breed zijn dat snelle fi etsers langzame makkelijk kunnen inhalen.”


“Van alle woon-werkritten wordt al 25 procent op de fi ets gedaan. Er is altijd wel een minderheid geweest die voor woon-werkverkeer grotere afstanden hebben gefietst, maar over het alge- meen was de actieradius van een nor- male fi etser niet veel meer dan 7,5 km. Maar op dit moment zijn er in Nederland inmiddels al anderhalfmiljoen e-bikes, dat zijn echt niet alleen senioren die ze voor recreatief gebruik aanschaften.”


“Voor een snelle doorstroming op deze fietspaden nieuwe stijl, is een goed wegdek van groot belang. Asfalt is veel beter dan tegels. Verder moet het fi ets- pad breed zijn, zodat inhalen geen pro- bleem is. En het is van belang dat de fi etser niet te vaak hoeft te stoppen op kruispunten. Zo kan een bestaand fi ets- netwerk een kwaliteitsimpuls krijgen.”


“Uiteraard vind ik het nuttig als meer mensen op een efficiënte manier ge- bruik kunnen maken van een fiets- netwerk voor woon-werkverkeer. Het woord ‘fietssnelwegen’ vind ik echter wel omstreden, want dat doet te veel


42 Nr.2 - 2017 OTAR


“Een fietspad dat zich door een wei- land slingert kan recreatief misschien charmant zijn, maar het is onhandig als de plekken waar men naar toe wil fi et- sen lastig bereikt kunnen worden. Een


woon-werkfietser wil van a naar b, en wil dat op de snelste manier doen. Zo’n fi etser gaat niet vijf kilometer omrijden om op een ‘fi ets’-snelweg terecht te ko- men. Bovendien moet je ook goed kij- ken naar welke bedrijven aan zo’n rou- te zitten. Probeer dan de medewerkers van die bedrijven te motiveren de fi ets te pakken in plaats van de auto.”


“Als fi etsersbond vinden wij dat het Rijk een belangrijke rol kan spelen. Afgelo- pen najaar hebben we binnen het pro- ject ‘tour de force’ alles in kaart ge- bracht. We zijn alle provincies langs geweest en hebben precies geïnventari- seerd welke concrete plannen er zijn. De komende tijd zal er € 372.000.000 wor- den geïnvesteerd door de gezamenlij- ke provincies en vervoerregio’s. Daar zit nog een investeringstekort in van € 106.000. Het zou mooi zijn als het Rijk daarin zou bijdragen.”


“We gaan de komende tijd pas goeie cij- fers verzamelen over het gebruik van de routes. Alles wat ik zeg, is gebaseerd op gezond verstand en hoop. Als er men- sen zijn die er vraagtekens bij plaatsen dan moet ik toegeven dat er nog geen harde cijfers zijn.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com