search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KWS: ‘Wegen kunnen stiller’


Opdrachtgevers staan voor de uitdaging om geluidhinder door wegverkeer verder terug te dringen. Maar hoeveel rek zit er nog in de ontwikkeling van geluidreducerend asfalt? Naar mening van Rudi Dekkers van KWS nog voldoende.


O


p dit moment wordt op rijkswegen hoofdzakelijk Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB+) of wanneer nodig Twee- laags ZOAB toegepast, om wegverkeerslawaai bij


de bron aan te pakken. Echter, op steeds meer rijkswegen is de combinatie van geluidschermen met deze typen asfalt on- voldoende om de geluidbelasting door wegverkeer onder de normwaarde terug te brengen. Rijkswaterstaat (RWS) verwacht dat op de langere termijn nog stillere producten nodig zullen zijn. Daarom zet RWS zelf in op de ontwikkeling van het ‘ultra stil’ wegdek. Een deklaag bestaande uit rubberkorrels, polyu- rethaan en mineraal. Met dit product wordt een geluidreductie van 10 dB(A) haalbaar geacht. Maar de grote vraag bij dit pro- duct is hoe om zal worden gegaan met hergebruik van het rub- ber en daarmee de duurzaamheid van dit type wegdek.


Geluidreducerende innovaties KWS heeft volgens verhardingsadviseur Rudi Dekkers altijd een voortrekkersrol gehad in de wegenbouw bij ontwikkeling van (dunne) geluidsreducerende deklagen en onderzoekt con- tinue nieuwe mogelijkheden in asfalt. “In het kader van het Innovatie Programma Geluid (IPG) van Rijkswaterstaat heeft KWS ruim 12 jaar geleden al ‘Tweelaags ZOAB fi jn’ ontwik- keld en toegepast in de zogenaamde ‘ZEBRA-vakken’. Daar- na is het asfaltproduct nog maar één keer op een rijksweg toegepast. Enerzijds omdat er geen hogere geluidreductie no- dig was, anderzijds door de gebleken kortere levensduur des-


tijds.” Inmiddels heeft KWS Tweelaags ZOAB fi jn akoestisch en qua levensduurverwachting geoptimaliseerd. In 2016 zijn proefvakken aangelegd waarop geluidreducties zijn gemeten van 9 dB(A) bij 80 km/h. Hiermee is de weg richting 10 dB(A) geluidsreductie succesvol ingezet en ook in de nabije toe- komst haalbaar geacht door KWS.


Naast stil ook duurzaam KWS heeft in de afgelopen jaren twee validatietrajecten door- lopen met Rijkswaterstaat. Als eerste aannemer heeft KWS toestemming gekregen van RWS om partiële recycling toe te passen in ZOAB+ en in de Tweelaags ZOAB onderlaag. Dekkers: “Duurzaamheid is naast geluidreductie een belang- rijk punt op de agenda bij onze productontwikkeling.”


Voor gemeentelijke en provinciale wegen heeft KWS Konwé- City ontwikkeld. Een nieuw concept met een dunne geluidsre- ducerende asfaltdeklaag (DGAD). Dekkers: “Dit is ideaal voor 50- en 80-kilometerwegen. Dit product ontleent haar goede akoestische eigenschappen aan de geoptimaliseerde opper- vlaktetextuur. Bijkomend voordeel van KonwéCity is de lage rolweerstand en daarmee brandstofbesparing, een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie. Wat KWS betreft kan het dus ze- ker nog stiller op de Nederlandse wegen.”


Meer informatie: www.kws.nl Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com