search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Opofferingsanodes Opofferingsanodes bestaan uit een of andere vorm van zink, dat actief cor- rodeert en daarmee stroom opwekt die via het beton naar de wapening gaat en het staal daardoor tegen cor- rosie beschermt. Er zijn zinksystemen die het gehele betonoppervlak bedek- ken (folies), systemen met zinkgaas in overlagingen en weer andere die wor- den geplaatst in reparaties of boorga- ten (cilinders). Het zink wordt verbruikt en daarmee is de levensduur eindig. Tot nog toe hanteerden de verschillende le- veranciers van zinksystemen hun ei- gen methoden voor het ontwerpen, die soms uiteenliepen. Onlangs heeft een studiegroep van het KB-kenniscentrum de eerste stappen gezet naar een ge- meenschappelijke methode waarmee de levensduur kan worden bepaald. In een vervolgactie wordt bekeken hoe met zinkanodes KB-systemen moeten worden ontworpen. Achterliggend doel is technisch vergelijkbare werkmetho- des te hanteren waardoor de vraag van de beheerder eenvoudiger gesteld kan worden.


Opgedrukte stroom Anodes voor opgedrukte stroom be- staan traditioneel uit geactiveerd tita- nium (gaas, strips, cilinders) of gelei-


INMIDDELS IS HET AANTAL BESCHERMDE CONSTRUCTIES TOT BOVEN DE 300 GESTEGEN


dende coating (verf met koolstof). Een laagspanningsvoeding levert via kabels stroom aan de anode, die door het be- ton het staal bereikt en dat beschermt. Onlangs is een nieuw type titaniuma- node geïntroduceerd op basis van een schijfvormig composiet van titanium in- gebed in een mortel van geopolymeer (aluminiumsilicaat). Geclaimde voorde- len zijn een hogere stroomafgifte per anode(eenheid), een hoge duurzaam- heid en een gemakkelijke applicatie.


Kunststofcassettes Een ander nieuw type anodesysteem is gebaseerd op titaniumstrips in lange en smalle kunststofcassettes met een vochtaantrekkende vezelmat. Deze cas- settes kunnen met anode en al gemak- kelijk op het beton worden aangebracht met behulp van bouten. Dit biedt voor- delen op locaties waar bijvoorbeeld de ruimte te nauw is voor conventionele anodesystemen, zoals bij opleggingen (tussen landhoofd en einddrager), en de uitvoering van traditionele reparatieme- thoden als betonspuiten of handmatig mortelen te lastig is om een betrouw- baar resultaat te kunnen garanderen.


Grondanode Tenslotte worden anodes sinds eni- ge tijd in de grond geplaatst, naast of onder de constructie. De bescherm- stroom loopt van de grondanode door het grondbed met grondwater naar het beton en de wapening. In één geval be- trof dit de wanden van een oude sluis- kolk met kans op corrosie. In ande- re gevallen zijn dit preventief werkende systemen op vloeren en wanden van ondergrondse parkeergarages en infra- structuur.


Preventieve KB, ofwel KPre Verreweg de meeste KB-systemen wer- ken curatief, dat wil zeggen, ze bestrij- den actieve corrosie van wapening, die is veroorzaakt door het indringen of in- mengen van chloride, carbonatatie of een combinatie daarvan. KB kan echter ook preventief worden ingezet: anodes worden geplaatst en de stroom wordt aangezet voordat er sprake is van cor- rosie. We noemen dit kathodische pre- ventie ofwel KPre. Er is veel minder stroom (en daarmee anodemateriaal) nodig om corrosie te voorkomen dan om actieve corrosie te bestrijden. Ver- der is installatie bij nieuwbouw van KPre meestal eenvoudig te realiseren binnen het bouwproces. De kosten van KPre per vierkante meter betonoppervlak zijn daardoor aanzienlijk lager dan van KB; daar staat tegenover dat KPre vooraf, bij de bouw of in een vroege fase van het beheer, moet worden aangebracht en in werking gezet. Of die investering verantwoord is, hangt af van het geval en van de visie van de beheerder. Op kritische onderdelen zoals landhoofden kan dat zonder meer verantwoord zijn. De Provincie Groningen heeft een pre- ventief systeem met titaniumstrips in mortelblokken laten inbouwen in land- hoofden en einddragers van vier viaduc- ten, mede omdat op die locaties in veel bestaande oude viaducten betonschade door corrosie optrad met kostbare repa- raties tot gevolg.


Scheuren in constructies Een andere aanleiding voor toepassen van KPre is het optreden van scheu-


30 Nr.2 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com