search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘STALEN BRUGGEN ZIJN OVER HET ALGEMEEN GOED TE REPAREREN EN TE VERSTERKEN’


kwestie met de Merwedebrug ook con- stateren dat die inspecties in de praktijk mogelijke problemen niet altijd voldoen- de afdekken.” Kolstein benadrukt overi- gens dat haarscheurtjes in stalen brug- gen niet altijd direct een probleem zijn. “Het gaat er om hoe groot die scheur- tjes zijn en hoe snel ze groter worden. In het geval van de Merwedebrug is het wel zeker dat het verstandig is geweest om direct maatregelen te nemen.” Als gevolg van de problemen met de Mer- wedebrug is niet alleen die brug zo snel mogelijk verstevigd, maar zijn ook an- dere bruggen in het veel gebruikte tra- ject van de A27 aan een zeer grondige inspectie onderworpen. Dat heeft geleid tot het besluit de bruggen te willen ver- vangen door betonnen exemplaren. Vol- gens Kolstein wordt staal als materiaal voor een brug daarmee onterecht in de ban gedaan.


Betonnen of stalen constructie De problemen met de Merwedebrug worden volgens Kolstein veel te gemak- kelijk geweten aan het feit dat het een stalen brug is. “Het renovatieprogram- ma van Rijkswaterstaat richt zich zo- wel op stalen als betonnen bruggen. Daarnaast is het vervangingsvraagstuk van kunstwerken in de infrastructuur op de veel langere termijn van groot be- lang. De situatie moet veel breder beke- ken worden.” Kolstein vindt het dan ook


26 Nr.2 - 2017 OTAR


nog maar de vraag of de Merwedebrug op voorhand door een betonnen vari- ant vervangen zou moeten worden, zoals het ministerie van Infrastructuur en Mili- eu in februari van dit jaar aankondigde. “Het argument om drie stalen bruggen in de A27, waaronder de Merwedebrug, te vervangen door betonnen bruggen is dat het goedkoper zou zijn. Ik vraag mij dat af.” Bovendien denkt Kolstein dat een voorkeur voor het materiaal beton in strijd is met de aanbestedingsregels. “Een uitvraag hoort functioneel gespeci- ficeerd te zijn. Er zou om een verbinding van A naar B gevraagd moeten worden, waarbij de levensduur en het onderhoud natuurlijk wel een rol spelen.”


Hybride brugconstructies Volgens Kolstein bestaat er in de infra- wereld ook snel de neiging voor beken- de materialen te kiezen. “Ik denk dat de toekomst ligt in meer hybride brugcon- structies waarbij verschillende materialen gecombineerd worden. Pas materialen toe waar ze gelet op hun eigenschap- pen het beste een constructieve functie kunnen vervullen of duurzamer zijn. Ook de mogelijkheden van het toepassen van brugdekpanelen die bij het verstrijken van hun gebruiksduur gemakkelijk ver- vangen kunnen worden, moeten daarbij worden bekeken. We hebben al verschil- lende bruggen met staal en beton, maar met de voordelen van het toepassen van versterkte kunststoffen wordt nog te wei- nig gedaan, terwijl daar wel mogelijkhe- den liggen. Het is verstandig en noodza- kelijk om goed na te denken over nieuwe brugconcepten als onderdeel van onze toekomstige infrastructuur.”


Toekomstige variant Overigens ziet Kolstein ook mogelijkhe- den om de huidige stalen Merwedebrug ‘na een hele grote opknapbeurt’ wellicht nog honderd jaar te kunnen gebruiken. “Stalen bruggen zijn over het algemeen goed te repareren en te versterken. Als er behoefte bestaat aan meer capaciteit op dit deel van de A27, dan zou de hui- dige iconische Merwedebrug in combi- natie met een nieuwe brug er naast een goede mogelijkheid kunnen zijn. Je be- houdt dan niet alleen een bijzondere oe- ververbinding, die variant zou ook best nog eens goedkoper kunnen zijn.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com