search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ren in constructies in agressief milieu. Volgens de voorschriften is de duur- zaamheid mogelijk onvoldoende gega- randeerd bij scheuren wijder dan een zekere grenswaarde, meestal 0,2 mm; hiervoor zijn rekenregels gegeven in NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 1992-1- 1+C2/NB:2011. In sommige gevallen treden desondanks scheuren op door (onvoldoende voorziene) vervormingen. Zo is KPre toegepast op een kraan- baan in zeemilieu waar scheuren ont- stonden door ongelijkmatige zettingen in de ondergrond. Als anodes werden ti- taniumstrips ingefreesd in de bovenzij- de van de kraanbaan. Een ander voor- beeld is een nieuwe parkeervloer in een oude kelder, waar relatief wijde scheu- ren optraden door belemmerde krimp van het beton van de vloer. Het grond- water is potentieel agressief en inrijden- de auto’s brengen dooizout mee, waar- door de wapening in beide zijden van de vloer bloot staat aan corrosieve in- vloeden. Hier zijn anodes in de grond geplaatst, waarbij de beschermstroom via het grondwater vanaf de onderzijde naar het beton en het staal vloeit.


Parkeergarage Tilburg Bij de uitbreiding van parkeergara- ge Heuvelpoort in Tilburg werd het bestaande deel gerepareerd en te- gelijkertijd beschermd. Sterke chloride- indringing en carbonatatie hadden aan- zienlijke betonschade veroorzaakt. KB met opgedrukte stroom werd toegepast op 2000 m2 oppervlak op basis van ti- taniumstrips in een polymeer-gemodifi- ceerde cementgebonden overlaging op de bovenkant van de vloeren. De om- vangrijke schade kon dankzij KB een- voudiger worden gerepareerd. Vanwege de sterke variatie in de wapeningsdicht- heid is het systeem opgedeeld in zones met een aangepaste anodedichtheid voor een optimale stroomdichtheid, re- geling en controle, met behulp van mo- nitoring en besturing op afstand.


Galerijvloeren flatgebouwen Een ander project met een toepassing die verband houdt met de constructieve veiligheid zijn uitkragende galerijvloeren in twee flatgebouwen. De bovenwape- ning bevindt zich in met chloride veront- reinigd beton, met op dit moment nog vrijwel geen corrosie. Echter, een con-


structieve berekening gaf aan dat de veiligheid op de grens zit (CUR 248), waardoor verdere doorsnedeverminde- ring door corrosie uit den boze is. KB werd aangebracht met een geleidende coating als anode op de onderzijde van de galerijen. Hoewel dit project geen in- frastructuur betreft, kan het als voor- beeld dienen voor constructies waar de constructieve veiligheid op de rand zit, en dus geen verlies van wapening door


corrosie mag optreden. Naar verwach- ting zal ook in oudere bruggen en via- ducten de combinatie van wapening met weinig reserve en dreigende corro- sie door langzaam maar zekere indrin- ging van chloride en/of carbonatatie in de nabije toekomst toenemen. Met KB kan worden gegarandeerd dat de aan- wezige wapening niet afneemt door cor- rosie; en daarmee kan de constructieve veiligheid worden geborgd.


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com