search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Toerit en boortunnel


De monitoringsopdracht van Fugro is te verdelen in twee deelgebieden: de toerit voor de Rotterdamsebaan in de Binckhorst en de boortunnel. De boortunnel begint bij fami- liepark Drievliet en komt bij het bedrijventerrein de Binckhorst weer boven. In het tussenliggende stuk gaat de tunnel on- der de Vliet, de woonwijk Voorburg-West en een aantal be- drijfspanden aan de rand van de Binckhorst door.


Op de Binckhorstlaan wordt een bouwkuip gerealiseerd voor de toerit. Op basis van voorbereidend onderzoek heeft de ge- meente Den Haag van tevoren bepaald welke bouwwerken gemonitord dienen te worden. Deze panden staan in het zo- genoemde invloedsgebied van de toerit. Bij de toerit Binck- horst zullen eventuele verplaatsingen (x, y, z) van de bouw- werken in het invloedsgebied en een zone net buiten dit invloedsgebied worden gemonitord. Voor de boortunnel heeft Fugro de opdracht om verplaat- singen (x,y,z) te monitoren van de bouwwerken, het maaiveld (z) in het invloedsgebied van de boortunnel en een zone net buiten dit invloedsgebied. Drie maanden voorafgaand aan, tij- dens en drie maanden na afloop van het boren van de tunnel- buizen zullen deze bouwwerken en het maaiveld permanent gemonitord worden.


Robotic Total Stations De monitoring die Fugro heeft ingericht bestaat uit een net- werk van Robotic Total Stations die enkele duizenden pris- ma’s, bevestigd aan de bouwwerken en op het maaiveld, in- meten. Voorafgaand aan het installeren van dit meetsysteem


TIJDENS HET BOORPROCES ZAL EEN KEER PER UUR EVENTUELE VERPLAATSING VAN DE BOUWWERKEN EN HET MAAIVELD VASTGESTELD WORDEN.


zet Fugro omgevingsmanagers in om de omgeving te infor- meren en afspraken te maken over de monitoringswerkzaam- heden. Tijdens het boorproces, dat begin 2018 start, zal één keer per uur eventuele verplaatsing van de bouwwerken en het maaiveld vastgesteld worden. Sinds oktober 2016 is het deel van het meetsysteem bij de toerit Binckhorst al operati- oneel.


Het meetsysteem werkt geheel automatisch en wordt vanaf het hoofdkantoor van Fugro gevolgd op zijn performance en indien noodzakelijk bijgestuurd. De meetgegevens worden opgeslagen in een database en ieder uur automatisch bere- kend en getoetst. Via het door Fugro ontwikkelde GeoRisk- Portal worden de berekende meetresultaten aan de gemeente Den Haag en de hoofdaannemer Combinatie Rotterdamse- baan gepresenteerd. Deze resultaten vormen één van de mid- delen om het boorproces te monitoren en te beheersen.


Meer informatie: www.rotterdamsebaan.nl


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com