search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Robin van Haasteren van Vialis:


‘Minder overheid vraagt om andere strategieën’


De overheid legt de uitvoering van publieke ta- ken steeds meer bij de markt neer. Deze andere koers vraagt ook een andere rol van marktpar- tijen. Robin van Haasteren, commercieel direc- teur van Vialis vertelt hoe bedrijven hier vol- gens hem op in kunnen spelen.


“E


en terugtrekkende overheid vraagt om dienst- verleners die bereid zijn om een belangrijk deel van de publieke taken over te nemen en daar-


voor de competenties hebben. We zien het als onze verant- woordelijkheid al deze partijen, hun oplossingen én onze op- lossingen tot een geheel te smeden. Bij al onze projecten is ons oog gericht op de omgevingsbelangen en daar handelen we ook naar. We willen waarde toevoegen voor de lange ter- mijn; in onze klantrelaties en ook in onze oplossingen, waarbij we altijd rekening houden met de effecten voor mens, milieu en maatschappij”, zo stelt Van Haasteren.


Complexe uitdagingen “De overheid dient echter wel een adequate oplossing te bie- den voor de complexe maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en doorstroming; uitda- gingen waaraan ambitieuze doelstellingen verbonden zijn.” Vialis, onderdeel van VolkerWessels, is al bijna honderd jaar werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit met intel- ligente infrastructuur en slimme technologie. Een omgeving die volgens Van Haasteren sindsdien volledig veranderd is. “Zeker de laatste jaren hebben we te maken met uitdagingen en kansen die vragen om expertise en intelligente oplossin- gen.” Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis daarom eind november haar nieuwe koers. Speerpunten daarbij zijn veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.


Mobiliteitsbehoefte “De roep om duurzaamheid, steeds hogere eisen aan vei- ligheid gecombineerd met de mobiliteitsbehoefte die de ko- mende jaren blijft toenemen, zijn thema’s van nu die om een oplossing voor morgen vragen”, stelt Van Haasteren. “De mo- biliteitsbehoefte heeft steeds meer gevolgen voor de door- stroming. Markten, mensen en middelen die zonder beper- kingen met elkaar in verbinding staan, zijn essentieel voor de toekomstige welvaart van Nederland. Uitbreiden van de infra- structuur om de doorstroming te waarborgen, is door de be- perkte ruimte in ons land niet altijd een optie. We moeten de


16 Nr.2 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com