search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
snelwegen komen in


PROGRAMMAMANAGER CROW-FIETSBERAAD, KENNISCENTRUM VOOR FIETSBELEID (OP PERSOONLIJKE TITEL)


OTTO VAN BOGGELEN


“Hoe kan dat nu, zult u misschien den- ken? Hoe kan iemand van het ken- niscentrum voor fi etsbeleid nu tegen snelfietswegen zijn? Laat ik het dan meteen maar nuanceren. Ook voor mij staat het als een paal boven wa- ter dat fi etsers op de middellange af- stand (5 tot 20 km) meer aandacht ver- dienen. Mede dankzij de opkomst van de e-fiets en de speed-pedelec is de fi ets voor steeds meer automobilisten op deze afstanden een serieuze optie. Bovendien blijft de aandacht voor ge- zondheid groeien en dagelijks 2 x10 ki- lometer is een prima manier om de ba- sisconditie op peil te houden.”


“De aanleg van fietssnelwegen is naar mijn persoonlijke mening echter niet (altijd) de meest effectieve manier om deze kansen te benutten. Eigenlijk geeft Wim Bot zelf al aan dat het begrip ‘fi ets- snelweg’ verwachtingen wekt, die niet waargemaakt kunnen worden. Want de doorsnee burger zal toch denken: ik zie gewoon een fi etspad.”


“Het belangrijkste bezwaar vind ik de sterke focus op de civieltechnische as- pecten. Zijn de breedtes van het fiets- paden en het oponthoud op kruispunten werkelijk de belangrijkere belemmerin- gen voor fietsers in het buitengebied? Laat ik mijn eigen woon-werkroute als voorbeeld nemen: Bunnik-Utrecht, 8 ki- lometer. Ik kan kiezen tussen twee rou-


tes. Langs de provinciale weg of over het landgoed Amelisweerd. De route langs de provinciale weg voldoet op veel meer aspecten aan de eisen die aan een fi ets- snelweg worden gesteld. Recht, breed, kortst en bovendien goed verlicht. Toch kies ik, net als vele andere Bunnikkers voor de route door Amelisweerd. On- danks enkele haakse bochten, smal- le stukjes met vaak voetgangers en het ontbreken van markering en voorrang. Daar staan tegenover een afwisselend parkachtig landschap met koeien, scha- pen en soms een eekhoorntje. En min- stens zo belangrijk: nauwelijks hinder van autoverkeer. Geen directe uitstoot of geluidhinder. Juist op de middellan- ge afstanden zijn deze belevingsaspec- ten extra van belang, omdat men langer onderweg is. De term fi etssnelwegen zet niet de juiste accenten. Andere bezwa- ren hebben te maken met de eenzijdige focus op woonwerk-verkeer en een en- kele route.”


“Wat dan wel? Mijn pleidooi is, om het gehele netwerk van regionale hoofdfi ets- routes in verstedelijkte gebieden een kwaliteitsimpuls te geven. Daarmee wor- den ook het kriskras verplaatsen van uit- eenlopende doelgroepen bediend. Niet alleen forensen, maar ook scholieren, recreanten en grootouders die op hun kleinkinderen moeten passen. Net als alle hoofdfi etsroutes in de stad, moeten ook regionale hoofdfi etsroutes voldoen aan de welbekende hoofdeisen voor vei-


CONTRA


ligheid, comfort, samenhang en direct- heid. Aantrekkelijkheid verdient, zoals ik hierboven heb betoogd, extra aandacht.”


“En wie moet dat betalen? Het is na- tuurlijk mooi wanneer, zoals Wim Bot schetst, het Rijk een duit in het zakje wil doen. De primaire verantwoordelijkheid voor een samenhangend regionaal fi ets- netwerk ligt naar mijn mening toch bij de provincies. Dat is de overheidslaag die het eerst in beeld komt als fi etsers ge- meentegrenzen overschrijden. Het Rijk kan zich dan focussen op aspecten van het fi etsbeleid, waar zij primair voor aan de lat staan, zoals fi scale regels, voertuigeisen en stallingen bij NS-stati- ons.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.2 - 2017 OTAR


O Nr.2 - 2017TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com