search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Smart Mobility-projecten combineren wij deze gegevens met geanonimiseer- de data die marktpartijen inwinnen zo- als autofabrikanten en aanbieders van navigatiesystemen en mobiele telefo- nie. Hiermee verbetert Rijkswaterstaat zijn operationele dienstverlening aan de weggebruiker.”


Actueler beeld


De publiek-private-samenwerkingen (PPS) hebben voor Rijkswaterstaat als doel meer en betere data te genereren tegen lagere kosten. “Meetlussen in de weg zijn kwetsbaar en duur in onder- houd. Zo moeten ze vervangen worden bij het opnieuw asfalteren van wegen. Data uit voertuigen, navigatiesystemen en mobiele telefoons zijn tegen veel la- gere kosten te genereren.” Niet alleen het kostenvoordeel is aantrekkelijk voor Rijkswaterstaat, ook leidt het combine- ren van data uit verschillende bronnen voor betrouwbaardere informatie waar- door Rijkswaterstaat een steeds actu- eler beeld krijgt van de wegen die het beheert. Een van de belangrijkste uit- dagingen binnen deze PPS-projecten is deze informatie nog sneller van voertui- gen, navigatiesystemen en mobiele te- lefoons binnen te krijgen. “Dit is vooral een taak voor de aanbieders van deze data”, aldus Nobbe. “Het tijdvak van dataopwekking, datalevering, data-ana- lyse tot aan het moment dat de data weer terugkomt bij automobilist duurt nu soms nog enkele minuten. Het is de uitdaging om dit zo real-time mogelijk te voltooien, bijvoorbeeld bij mistwaar- schuwingen of hevige regenval. Alleen dan heeft de weggebruiker de gelegen- heid direct keuzes te maken voor het


Dashboard auto Werk aan de winkel dus. Om deze reden werken publieke partijen zoals Rijkswa- terstaat en andere wegbeheerders zoals provincies en gemeenten, samen met marktpartijen om meer technologische vooruitgang te boeken met het gene- reren van data. Zowel op nationaal als internationaal niveau. Het perspectief is de gehele infrastructuur in te richten voor de zelfrijdende auto van de toe- komst. “Een zelfrijdende auto moet al- les weten wat een autobestuurder nu door zijn voorruit ziet’, zo licht Nobbe toe. “Van de maximale snelheid die op wegen is toegestaan tot of er ergens wel of niet ingehaald kan worden. Dit alles gaat stap voor stap. Maar wat je nu al ziet, is dat steeds meer relevante verkeersomstandigheden op het dash- board van auto’s en mobiele appara- ten terechtkomen, bijvoorbeeld via een beeldscherm en via gesproken tekst.”


Verkeersmanagement


Ook voor verkeersmanagement is de data die weggebruikers opwekken van groot belang. Waar het aanvankelijk al- leen ging om de verkeerssituatie op het hoofdwegennet, dankzij gps- en gsm- data ontstaat er nu ook zicht op wat er (real time) gebeurt op de duizenden kilo-


DATA UIT VOERTUIGEN, NAVIGATIESYSTEMEN EN MOBIELE TELEFOONS ZIJN TEGEN VEEL LAGERE KOSTEN TE GENEREREN


aanpassen van bijvoorbeeld snelheid of route. Zeker bij veiligheid gerelateerde informatie is het real-time karakter es- sentieel.”


Hans Nobbe


meters aan provinciale en gemeentelijke wegen, inclusief bruggen, dijken, sluizen en tunnels. Deze gegevens worden ge- anonimiseerd en daarna gekoppeld aan een digitale wegenkaart. Zo wordt de vertaalslag gemaakt naar weggebonden verkeersinformatie. Per dag gaat het om circa 216 miljoen ge- gevens, die worden ingezet voor ver- keersmanagement van groepen weg- gebruikers, verkeersinformatie en verkeerskundige analyses. Alle gege- vens worden als open data opgeslagen in de Nationale Database Wegverkeers- gegevens (NDW) en zijn vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden. Nobbe: “Om een voorbeeld te geven: als voldoende auto’s via hun sen- soren signalen afgeven, kunnen wij als wegbeheerder sneller in actie komen. Stel, we krijgen diverse signalen binnen dat op een bepaalde locatie de tempe- ratuur onder het vriespunt daalt, via de buitenthermometers van auto’s. Wan- neer we ook weten dat deze auto’s hun ruitenwissers gebruiken en signalen bin- nenkrijgen van bijvoorbeeld remsyste- men die doorslippen, is de kans groot dat het daar lokaal glad is. Wij kunnen dan sneller beslissen op die locatie te gaan strooien.”


Snelle databewerkingen Dat het lang duurt voordat een toepas- sing beschikbaar is voor gebruik, is een


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com