search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
100.000 uur minder file Het succes van het Brug Manage- ment Systeem, zoals dat in de eerste fase over de 40 bruggen in de provin- cie is uitgerold, blijkt uit de resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat het weg- verkeer over die periode van twee jaar zo’n 100.000 uur minder in de file heeft gestaan, maar ook dat maatschappe- lijke baten van omgerekend 1,5 miljoen euro zijn behaald. Aanpassingen aan de bedientijden van rijksbruggen zorg- den bijvoorbeeld bij de Kaagbrug in de A44 voor een daling van de wachttijd voor het wegverkeer met 45 procent. Bij de rijksbrug van de A9 over zijka- naal C daalde de wachttijd met gemid- deld 15 procent, terwijl de brug vaker open ging. Ook voor de scheepvaart was de tijdwinst aanmerkelijk. Zo werd bijvoorbeeld de doorvaart via de ‘wes- telijke staande mastroute’ doordeweeks verkort van 9 uur naar 4,5 uur. Bosman: “De gemiddelde automobilist zal daar- van misschien nog niet zoveel hebben gemerkt, het valt niet zo op als je korter in de file staat voor een geopende brug. En als de brug dan toch open gaat, blijft het vervelend. Eind van het jaar ver- wachten we meer informatie in de lan-


20 Nr.2 - 2017 OTAR


delijke database te hebben waardoor de scheepvaart beter is geïnformeerd.”


Na de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en het Hoogheemraadschap van Rijn- land hebben inmiddels ook de gemeen- ten Amsterdam (Waternet), Haarlem- mermeer, Haarlem en Rijkswaterstaat getekend voor de aansluiting van hun bruggen (70) op het Brug Management Systeem van Noord-Holland.


Ambitie van een kwartier Bosman: “Onze uiteindelijke ambitie is het Brug Management Systeem op ter- mijn zodanig te hebben doorontwikkeld dat wij de (vaar)weggebruiker een kwar- tier voorafgaand aan een brugopening al op de hoogte kunnen stellen en ook aangeven hoe lang de opening duurt. Dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op de keuze van de weggebruiker over het tijdstip om de weg op te gaan, of om wat rustiger te rijden dan wel een alter- natieve route te nemen die hem via bij- voorbeeld zijn navigatie wordt aange- reikt. Bovendien houden we rekening met het openbaar vervoer en de hulp- diensten, zodat ook zij niet of minder worden gehinderd door een brugope- ning.”


Marktpartijen Die service wordt overigens niet door de overheden zelf geleverd. Alle data worden in een centrale database (de Nationale Databank Wegverkeergege- vens – NDW) opgeslagen en marktpar- tijen als VID, ANWB of TomTom kunnen daar real-time vrijelijk over beschikken voor hun services aan de automobilist, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van apps of navigatiesoftware. Wel vinden gesprekken plaats met serviceproviders om te kunnen bepalen waar zij precies behoefte aan hebben. Omdat verkeer- en vaarbewegingen zich niet beperken tot de provinciegrenzen, stellen de pro- viders hoge eisen aan de betrouwbaar- heid van de data, een vaste standaard en ook een landdekkend systeem. Daar- over zijn ook al gesprekken gestart.


Centrale bediening Op dit moment wordt in Noord-Holland nog een groot aantal bruggen afzon- derlijk bediend, maar daarnaast zijn er bediencentrales van waaruit meerdere bruggen worden aangestuurd. Een goed voorbeeld is de bediencentrale van Wa- ternet waar vandaan de bruggen binnen Amsterdam en het beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com