search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
egen wordt al druk menteerd?


kelingen gaan snel. In delen gen in Zweden en Groot-Brit- pt het project Drive Me waar mensen met een geautomati- eem rijden. In Londen bijvoor- delen van de ringweg. Daar veel van leren voor de toe- is het al mogelijk dat als de r bijvoorbeeld in slaap valt, o zelf een veilige plek langs n de weg kiest om te stoppen. veiligheid in het verkeer sterk . Maar daar zijn ook aanpas- e infrastructuur voor nodig.”


aanpassingen zijn dat? een beetje van de bestaan- af en het beleid dat gevoerd ngeland bijvoorbeeld wordt er t om alle rijstroken permanent


ellen voor het verkeer. Dit met ng om automobilisten zoveel imte te geven en fi les te voor-


en Vecht worden aangestuurd. Ook in Zaandam en Alkmaar bestaan dergelijke bediencentrales. De provincie heeft een bediencentrale in de kop van Noord- Holland waar vandaan vooral objecten in het Noord-Hollands Kanaal worden aangestuurd. Bosman: “De provincie heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om op een trajectgewijze aanpak 80 bruggen en sluizen in Noord-Holland centraal te gaan bedienen. Er wordt ge- start met de bouw van een bedienings- centrale in Heerhugowaard waarvan- daan 44 bruggen en sluizen worden bediend. Parallel voeren wij gesprekken met de andere beheerders om nog eens 36 bruggen centraal te gaan bedienen met een trajectmatige aansturing. In het kader van de Blauwe Golf proberen we de schepen ook zoveel mogelijk in kon- vooien te laten varen. Hierdoor hoeven bruggen minder vaak open en vinden openingen vooral plaats op tijdstippen die voor het wegverkeer beter uitko- men. Nu bestaan er nog vier trajecten, voornamelijk voor het basisnet beroeps- vaart. Andere trajecten zijn op dit mo- ment nog niet gedefi nieerd.”


MAATSCHAPPELIJKE BATEN ZIJN BEHAALD VAN OMGEREKEND 1,5 MILJOEN EURO


komen. Maar er is dan geen ruimte voor een zelfrijdende auto om te stoppen als een bestuurder in slaap valt. Dat zijn aan- passingen aan het wegensysteem of het beleid waarmee rekening gehouden moet worden. Het is maar één voorbeeld. Voor de sensoren van de voertuigen moet de belijning op de weg ook honderd pro- cent betrouwbaar zijn. En de technische middelen om zelfrijdende auto’s zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Daar doen we nu ook onderzoek naar.”


Nachtelijke bediening Voor de verdere toekomst wordt voor de beroepsvaart gestudeerd op de mo- gelijkheid om bruggen ook ‘s nachts te gaan bedienen. Dat biedt deze sector


extra mogelijkheden en compenseert bovendien het oponthoud dat zij onder- vindt bij een aantal bruggen die zowel in de ochtend- als avondspits twee keer twee uur niet mogen worden bediend.


Op wat voor manier? “Onlangs zijn we in breed verband van kennisinstellingen, overheden en markt- partijen begonnen met het project UK CITE (UK Connected Intelligent Transport Envi- ronment). Daarin stellen we de vraag wat nodig is om bestuurders goed te informe- ren en hoe we dat het beste kunnen doen. Het gaat dan niet alleen om veiligheid maar ook om de snelste route bijvoorbeeld. Het informeren van voertuigen met data is ook een opmaat naar zelfrijdende auto’s.”


Beter Benutten De Blauwe Golf is een van de maatregelen uit het landelijke programma Beter Benutten. Hierin werken het bedrijfsleven, het Rijk, regionale en lokale overheden samen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de gedragscomponent, zoals spitsmijden, flexibele werktijden, fietsstimuleringsprojecten en het verbeteren van knelpunten in het openbaar vervoer. Ook het beter benutten van de bestaande vaarwegen, de inzet van intelligente transportsystemen en het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen partijen is hiervan een belangrijk onderdeel. Parallel aan Beter Benutten loopt ook nog het landelijke programma Smart Mobility van Rijkswaterstaat. Daarmee wordt gekeken naar het inzetten van smart mobility innovaties, zoals intelligente transportsystemen en andere mobiliteitsconcepten en –toepassingen (denk daarbij aan bijvoorbeeld netwerkverbindingen en/of wegkantsystemen die communicatie tussen voertuigen onderling mogelijk maken). Met deze smart mobility- innovaties kunnen verkeersstromen beter beheersbaar worden gemaakt en mensen en bedrijven worden beïnvloed in hun mobiliteitskeuzes door het geven van reistijden, vertrektijden, routekeuzes en snelheid. De Metropoolregio Amsterdam werkt op dit moment aan het opstarten van een MRA programma Smart Mobility 2018-2022.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 9


PRIMEUR! • Nieuwe vorm • Geen primer nodig • Enorme tijdsbesparing


TOK® TOK® TOK®


-Band SK -Band A


-Band SK N2


www.imbemadenso.nl • Tel. 023-5172424 Nr.2 - 2017 OTAR


O Nr.2 - 2017TAR 21


D


E (


V E R )


B I N D


E N D


E F A C


T O R


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com