search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Inpassing


Bijna altijd is er sprake van een ruimte- tekort en is de inpassing van geluidsre- ducerende maatregelen een uitdaging, aldus Lourens. “Een geluidsscherm moet wel fysiek ingepast kunnen worden. Hier- aan wordt in het project veel aandacht besteed. Hoewel er objectieve criteria zijn ontwikkeld voor de ruimtelijke inpas- sing, kunnen specifieke obstakels zoals een boom, pijpleiding talud, kunstwerk of slootje om locatie-specifieke oplossingen vragen. Dit kan ertoe leiden dat oplossin- gen voor vergelijkbare problemen van el- kaar verschillen. Om te voorkomen dat wordt besloten tot een onhaalbare maat- regel, is er ook veel aandacht voor tech- nische haalbaarheid van maatregelen.”


Integraliteit


In het onderzoek gaat het uiteindelijk om het bepalen van de precieze plek en de dimensies van een scherm, aldus Lou- rens. “Uit het oogpunt van akoestiek zet je een geluidsscherm het liefst zo dicht mogelijk langs de weg, maar uit het oog- punt van verkeersveiligheid moet er ook ruimte zijn voor een veilige berm. Al deze aandachtspunten hebben we met de opdrachtnemers doorgesproken, zo- dat het voor alle partijen helder is waar- aan ze moeten voldoen. We hechten veel waarde aan de integraliteit van het on- derzoeks- en ontwerpproces, zodat de haalbaarheid van de voorgestelde maat- regelen geborgd is.”


Gemeenten


Rijkswaterstaat gaat nog overleggen met de betrokken gemeenten. “Die zullen we gaan bezoeken en voorleggen hoe een geluidsknelpunt vanuit onze kant kan worden opgelost. Dit jaar starten we het contact met de gemeenten weer op.” Maar niet alle gemeenten staan positief


tegenover geluidsmaatregelen. Er kun- nen bijvoorbeeld bezwaren leven tegen de plaatsing van een scherm vanwege horizonvervuiling of een vermindering van sociale veiligheid. “Een gemeente kan weerstand hebben tegen een ge- luidsscherm. In zo’n geval vragen we de gemeente om het standpunt neer te leggen in een goed onderbouwde visie waarin wordt aangegeven waarom een scherm ongewenst is.” Omwonenden die tegen de plaatsing van geluidsscher- men zijn, kunnen bezwaar maken tijdens de inspraakperiode op het ontwerp-sa- neringsplan.


Innovaties


Het MJPG komt voort uit het in 2012 in werking getreden Swung 1, Samen Wer- ken aan de Uitvoering van Nieuw Ge- luidsbeleid. “Het MJPG is de sanerings- poot van het programma. Maar er zijn ook raakvlakken met innovatie. Het af- gelopen jaar hebben we een workshop gehouden met de markt, om te bezien wat we in dit kader aan innovatie kunnen doen. De conclusie is echter dat die mo- gelijkheden beperkt zijn”, stelt Lourens. “Technische innovatie zoals ultrastil as- falt gaat langzamer dan gedacht.Dan is er het dubbellaags Zeer Open Asfalt Be- ton-fijn (dLZoab-fijn). Dat zit in de proef- fase en mag voor een beperkt aantal ki- lometers worden aangelegd.”


Een andere innovatie is de diffractor, een soort geluidsgoot parallel aan het weg- dek waardoor geluid wordt afgevangen en geluidsgolven weg kaatsen. “Wij vol- gen de ontwikkelingen, maar het is nog onvoldoende bewezen dat de diffractor geschikt is voor toepassing langs rijks- wegen. Er worden momenteel pilots uit- gevoerd met het toepassen van de dif- fractor.”


Co-creatie Maar welke innovaties bieden dan mo- gelijk wel uitkomst? “Co-creatie met gemeenten voor wat betreft functie of budget kan soms oplossingen bieden. Mogelijk zijn er slimmere oplossingen dan een gewoon geluidsscherm. Je kunt bijvoorbeeld functies combineren, zo- als een bioscoop in een geluidswal. Of een gemeente wil misschien een groter of luxer vormgegeven scherm, terwijl wij een sober en doelmatig scherm bieden. Als gemeenten alternatieve ideeën heb- ben, dan kan daarvoor een alternatief ontwerp worden gemaakt. Maar dan wel onder de voorwaarde dat die gemeenten financieel kunnen bijdragen aan de rea- lisatie.”


Kwaliteitsborging Innovatie is ook mogelijk bij de kwa- liteitsborging van het onderzoek. “Er wordt gewerkt volgens systeemgerich- te contractbeheersing, waarbij de op- drachtnemer aan zet is om aan te tonen dat de kwaliteit van het onderzoek ge- borgd is”, aldus Lourens. “Uitgangspunt is dat de belangrijkste en meest risico- volle processen in de projectaanpak ge- toetst worden. De verificatie en validatie van de resultaten is hierbij een wezenlijk onderdeel. Op deze manier wordt opti- maal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de markt.”


Niet alle woningen langs snelwegen wor- den onderzocht. Het gaat om woningen waar sinds 2012 geen wegprojecten zijn uitgevoerd, vertelt Lourens. “Sinds de Wet Milieubeheer zijn intrede deed, moet de initiatiefnemer van een wegproject namelijk een eventuele sanering meene- men en voldoen aan de geluidsnormen.” Lourens verwacht dat er circa 11.000 sa- neringsobjecten overblijven. “Een deel van de saneringsopgave wordt meege- nomen in aanlegprojecten door werk met werk te maken. Want de wereld staat niet stil en Rijkswaterstaat blijft aan we- gen werken. Uiteindelijk zullen alle weg- trajecten in een saneringsplan komen te staan.”


Omwonenden blijven ook in de toekomst beschermd, aldus Lourens. Ook na uit- voering van het MJPG zal Rijkswater- staat jaarlijks controleren of de geluids- productie langs snelwegen niet boven de vastgestelde afspraken uitkomen.


46 Nr.2 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com