search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
bestaande middelen daarom zo effi ciënt mogelijk inrichten en benutten. Dan krijgt onze economie de kans te groeien, kun- nen regio’s zich ontwikkelen en wint ons land aan concurren- tiekracht én leefbaarheid.”


Smart mobility


Smart mobility is volgens Van Haasteren één van de thema’s die bijdragen aan structurele oplossingen. “Met de groeiende afhankelijkheid van digitale technologie groeit enerzijds onze kwetsbaarheid. Anderzijds biedt het tal van nieuwe mogelijk- heden. De ontwikkelingen zijn talrijk en veelbelovend. ‘The in- ternet of things’ en big data zetten het denken over de inrich- ting van de (stedelijke) omgeving op zijn kop. Alles is of wordt ‘connected’, alles genereert data. We krijgen unieke kansen om inzichten te verwerven, ons voorspellend vermogen te ver- groten en preventieve maatregelen nemen. Dat wordt cruciaal om onze wegen en omgeving veilig te houden. En leefbaar, want meer mobiliteit en een ongehinderde doorstroming mo- gen de duurzaamheid van ons land natuurlijk niet aantasten. De toenemende behoefte aan mobiliteit moet in balans ge- bracht worden met het reduceren van de overlast door ver- keer.”


Solution provider Veiligheid, duurzaamheid en doorstroming zijn de uitdagin- gen waar Vialis zich voor inzet. Van Haasteren: “Voor onze op- drachtgevers zijn we een bevlogen, betrokken en betrouwba- re solution provider die hen ontzorgt op het volledige traject, van advies en ontwerp tot realisatie en beheer van de assets. Zij kunnen op ons vertrouwen als inhoudelijke sparringpartner die actief meedenkt over de beste, geïntegreerde oplossin- gen voor complexe vraagstukken. Binnen ons eigen domein infrastructuur en mobiliteit zetten we ons in voor de leefbaar-


Eerste zelfrijdende bus Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu doet de komende jaren aan- zienlijke investeringen in slimme oplossingen om de mobiliteit en leef- baarheid te verbeteren, onder andere via het Rijksprogramma ‘Beter Benutten’. Binnen dit programma breidt Vialis zijn ‘coöperatieve’ dien- sten breed in het land uit. “Zo bouwen we bestaande verkeersregelin- stallaties om naar intelligente installaties die geschikt zijn voor ‘con- nected’ communicatie van en naar verkeersdeelnemers. En we verzamelen gegevens die we verrijken tot verkeerskundige data en delen met overheden, private partijen en de consument om de infra- structuur beter te benutten.Binnen dit kader past ook onze betrokken- heid bij de geslaagde test met een zelfrijdende bus die Daimler AG in juli 2016 uitvoerde op de Zuidtangent tussen Schiphol en Haarlem, de langste onafgebroken busbaan van Europa. Doel was een zelfrijdende bus tussen het normale verkeer te laten rijden. Hiervoor moest het voertuig kunnen communiceren met de verkeersregelinstallaties, coö- peratief en connected. Vialis voorzag daarom negentien verkeersregel- installaties van coöperatieve technologie. Door middel van vroegtijdige en betrouwbare communicatie, anticiperen bus en installaties op de toekomstige verkeerssituatie. Het resultaat is een betere doorstro- ming, minder CO2-uitstoot en meer comfort voor de reiziger.”


ALLES IS OF WORDT ‘CONNECTED’, ALLES GENEREERT DATA


Robin van Haasteren


heid van Nederland. Bij het ontwikkelen van slimme oplos- singen voor veiligheid, duurzaamheid en doorstroming staan we echter nooit alleen. Om onze doelen én die van onze op- drachtgevers te behalen, werken we nauw samen met die op- drachtgevers maar ook met alle andere partners die bij infra- structuur- en mobiliteitsprojecten betrokken zijn.”


Vooruit helpen


“Wij maken infrastructuur intelligent en grijpen uitdagingen aan om te innoveren en omarmen complexiteit. Technologie staat centraal in ons denken en doen; iedereen is ervan over- tuigd dat technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan leefbaarheid. we kunnen steeds beter tegemoetkomen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid, beschikbaar- heid en betrouwbaarheid van de infrastructuur. En daarmee helpen we Nederland vooruit.”


Nr.2 - 2017 OTAR O Nr.2 - 2017TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com