This page contains a Flash digital edition of a book.
medic
ro
dosar
Prioritizarea problemelor
în cabinet
Dr. Andrea Neculau, dr. Marius Mărginean
Centrul Naţional de Studii pentru Medicina
de Familie
Managerii unui cabinet medical se confruntă de multe ori cu dificultatea de a
prioritiza problemele pe care le adună în activitatea lor zilnică, ceea ce poate duce la
perturbări ale activităţii, apariţia situaţiilor de criză şi apariţia inevitabilă a pierderilor.
Problemele pot apărea spontan în activitatea zilnică sau pot fi sesizate în timpul unei
evaluări sau autoevaluări a cabinetului (de exemplu, evaluarea EPA).
Lista problemelor identificate este formulei Hanlon va fi 0, astfel încât respec- unui cabinet de medicina familiei, au fost
analizată de echipa cabinetului şi trebuie tiva problemă este pur şi simplu respinsă găsite o serie de deficienţe. Se întocmeşte o
stabilită o prioritizare a problemelor în aşa (sau amânată şi va fi discutată la o dată listă a acestor probleme şi se face prioritiza-
fel încât să se poată interveni eficient la ulterioară). De exemplu, în urma evaluării rea cu ajutorul metodei Hanlon.
rezolvarea acestora.
Există mai multe metode de realizare a Tabelul 1
unei liste de priorităţi, iar în acest material
Lista problemelor după prioritizare
ne vom referi la metoda Hanlon (Basic Prio-
rity Rating Szstem - BPRS). Această metodă
Nr. crt. Problemă Punctaj
are 3 obiective: 1. să permită decidenţilor 1 inexistenţa unui frigider pentru păstrarea vaccinurilor 30 pct
identificarea factorilor care trebuie luaţi în
consideraţie în stabilirea listei de priorităţi;
2
Personalul nu ia parte periodic la cursuri de urgenţe
medico-chirurgicale
30 pct
2. gruparea factorilor esenţiali şi ponde rarea
lor; 3. permiterea modificării factorilor în
3
inexistenţa unui plan individual de formare şi educare a
personalului
24 pct
funcţie de necesităţi, cu acordarea unor
scoruri individuale. 4
inexistenţa unei liste inventar cu toate echipamentele de
bază
21 pct
Astfel, formula Hanlon se adresează
următoarelor aspecte ale problemei:
5
inexistenţa unui dulap cu cheie fixat de un suport imuabil
A. Amploarea problemei (se punctează
pentru medicamentele cu regim special
19,5 pct
cu 0-10 puncte);
6
Computerul nu are sisteme de securitate (antivirus,
B. Severitatea problemei (se punctează
parolă)
19,2 pct
cu 0-10 puncte);
7 Cabinetul nu deţine o broşură informativă 17 pct
C. Eficacitatea soluţiilor (se punctează 8 nu are o listă a furnizorilor locali de servicii de sănătate 16 pct
cu 0,5-1,5 puncte);
9 nu există un plan financiar prospectiv al cabinetului 13,5 pct
D. Fezabilitatea intervenţiei - factorii
PEARL (se punctează cu 0 sau 1).
10
nu sunt organizate cursuri de perfecţionare la locul de
muncă
13 pct
(Factorii PEARL = pertinenţă * fe-
zabilitate economică * acceptabili-
11
imposibilitatea obţinerii de informaţii de pacienţi în afara
programului de lucru (robot la telefon cu mesaj clar)
12 pct
tate * resurse disponibile * legalitate)
Scor total Hanlon = (A+B) x C x D
12 nu există posibilitatea asigurării intimităţii consultaţiei 10 pct
Factorii PEARL reprezintă un grup de fac-
13 nu este securizat accesul la fişele medicale ale pacienţilor 10 pct
tori care nu sunt direct legaţi cu problema
14
Cabinetul nu dispune de un sistem de management
respectivă, dar o pot influenţa în măsură
adecvat în caz de urgenţe
10 pct
importantă. La fiecare din cei 5 factori se
15 nu asigură continuitatea îngrijirilor (permanenţă) 9,5 pct
poate răspunde cu 0 sau 1, iar Factorul D
16
nu este monitorizat periodic gradul de satisfacţie a
se calculează prin înmulţirea celor 5. Dacă
personalului
8,5 pct
unul din cei 5 este 0, D va fi 0, iar rezultatul
17 lipsă facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi 7 pct
pag. 42 nr. 46/iulie-august 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com